Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 av 8. mars 2016 om godkjenningen av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter og til avvent smågris, slaktegris, avlspurker og mindre grisearter (innehaver av godkjenningen Lohmann Animal Nutrition GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/329 of 8 March 2016 concernig the authorisation of 6-phytase as a feed additive for all avian species and for weaned piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species (holder of the authorisation Lohmann Animal Nutrition GmbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Rettsakt gjelder godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til alle fjørfe- og grisearter og i ulike produksjonsformer. Preparatet er produsert ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. Det er trygt i bruk og har dokumentert effekt ved å øke fosforfordøyeligheten og utnyttelsen av fosfor i fôret, gir økt mineralisering av skjellettet hos verpehøner, kylling, kalkuner og gris i alle produksjonsformer. EFSA finner at 6-fytasepreparatet også er trygt og effektivt som tilsetningsstoff i fôr til andre fjørfearter og til griserarter i alle produksjonsformer. Godkjenningen kan derfor utvides  til å omfatte dem også. Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Grenseverdien varierer mellom dyrearter, lavest i fôr til verpere, høyest i fôr til avls- og slaktekalkun. Det er ingen andre begrensninger i bruken.

Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer. Det var lite diskusjon av saken, og den ble votert i møtet i 25. januar. Alle stemte for å godkjenne preparatet. Rettsakten er nå fastsatt, og godkjenningen har varighet 29. mars 2026 .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien er det en fordel at et 6-fytasepreparat har bredt bruksområde. Det fører til at ett preparat kan brukes i mange fôrblandinger, også i fôr til dyrearter der fôret utgjør små volumer, f. eks fôr til avlskalkun. Det sparer dem for innkjøp av mange preparater, gir enklere lagerhold og fører tl mer rasjonell fôrproduksjon, Dermed gir det også økonomiske fordeler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Godkjenning av et 6-fytasepreparat med vidt bruksområde er positivt. Bruk av fytase i fôr øker utnyttelsen av fosfor i fôret, reduserer innholdet av fosfor i gjødsel og dermed en eventuell forurensingsfare. Fytase kan også øke utnyttelsen av andre mikromineraler i fôret og tilsetningen av slike stoffer, f.eks. sink, kan reduseres. Forurensningsmessig er det også en fordel. Preparatet kan brukes i fôr til de fleste enmagede matproduserende dyr, og det vil gi god ressursutnyttelse i fôrindustrien, såvel praktisk som økonomisk. Mange andre fytasepreparater er godkjent fra før, men ingen har så vidt bruksområde. De nye preparatene er ofte også mer effektive enn de som er godkjent tidligere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0329
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2016
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema: 01.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.04.2016
Høringsfrist: 19.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker