IAS 16 og 38

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2231 av 2. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standards 16 og 38

Commission Regulation (EU) 2015/2231 of 2 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16 and 38

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2015/2231 ble vedtatt i EU 2. desember 2015, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IAS 16 og endringene i IAS 38 senest fra den dag som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2016.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 5. februar 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring 3. mars 2016 av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.   

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk, jf. regnskapsloven § 3-9. Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2015/2231 vedtar endringer av IAS 16 Materielle anleggsaktiver og IAS 38 Immaterielle aktiver. Formålet med endringene i IAS 16 og 38er er å presisere akseptable avskrivningsmetoder, hvor det er funnet hensiktsmessig å å benytte inntektsbaserte avskrivningsmetoder til beregningen av avskriving av et aktiva.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2231
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32015R2231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.12.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 38/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.03.2016

Lenker