fortynnet eddik i kategori 12.3

Kommisjonsforordning (EU) 2016/263 av 25. februar 2016 om endring av vedlegg II til Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder tittelen på næringsmiddelkategorien 12.3 eddik.

Commission Regulation (EU) 2016/263 of 25 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the title of the food category 12.3 Vinegars

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren

Forordningen endrer unionslisten, vedlegg II i forordning 1333/2008 ved at næringsmiddelkategorien 12.3 eddik også skal omfatte fortynnet eddik.

Næringsmiddelkategori 12 i del D av unionslisten dekker salter, krydder, supper, sauser, salater og proteinprodukter og inkluderer underkategori 12.3 –«vinegars» (i norsk versjon eddik). Del E av unionslisten fastsetter følgende godkjente tilsetningsstoffer til næringsmiddelkategori 12.3: Gruppe I tilsetningsstoffer(q.s.), karameller (E 150a-d)( q.s.), og svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) (170 mg/ kg) bare i fermentert «vinegars» (vineddik eller andre tilsvarende fermenterte produkter med landbruksopprinnelse).

Eddiksyre (også anvendt som et tilsetningsstoff E 260) kan når den er fortynnet med vann (4-30 volum- %) anvendes som et næringsmiddel eller næringsmiddelbestanddel på samme måte som «vinegars».

I noen medlemsland, der i blant Norge, skiller man ikke mellom "vinegars" og fortynnet eddiksyre, mens i andre medlemsland så kan kun «vinegars» fra fermenterte landbruksprodukter kalles «vinegars».

Det teknologiske behovet for tilsetningsstoffer i fortynnet eddiksyre tilsvarer behovet i «vinegars». Derfor er det riktig å revidere tittelen næringsmiddelkategori 12.3 «vinegars» for å angi at den også inneholder fortynnet eddiksyre egnet for konsum for å sikre likebehandling av fortynnet eddiksyre med hensyn til tilsetningsstoffer.

I Norge blir næringsmiddelkategori 12.3 eddik fortolket til å gjelde både vineddik, eller andre tilsvarende fermenterte produkter med landbruksopprinnelse, og fortynnet eddiksyre. Det innebærer at det endrede regelverket i EU ikke vil endre noe i norsk regelverk og vår fortolkning.

Næringsmiddelkategorien 12.3 «vinegars» endres til 12.3 «vinegars and diluted acetic acid (diluted with water to 4-30 % by volume)", oversatt til norsk innebærer det at 12.3 "Eddik" endres til 12.3 "Eddik og fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volum- %)".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringen av kategori 12.3 til å omfatte fortynnet eddik  vil ikke være av  økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for hverken næringsmiddelindustrien, forbrukerne eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at endringen av regelverket i EU ikke vil endre vår fortolkning av næringsmiddelkategori 12.3. Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 263/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0263

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2015
Frist returnering standardskjema: 29.01.2016
Dato returnert standardskjema: 29.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.03.2016
Høringsfrist: 19.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker