Plantevernmiddelrester fo. (EU) 2016/75, endrer vedlegg III - fosetyl

Kommisjonsforordningen (EU) 2016/75 av 21. Januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelderl grenseverdier for fosetyl i og på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annexes III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av fosetyl i og på visse produkter.

I forordning (EU)nr.  991/2014 var det satt en frist til 31.12.2015 hvor MRL skulle endres fra 75 mg/kg til 2 mg/kg; som er LOQ (Limit of quantification) for mandler, cashew nøtter, hasselnøtter, makadam nøtter, pistach nøtter og valnøtter. Flere større nøtteeksportører i USA og amerikanske myndigheter har bedt om at fristen for å senke MRL-nivået på nøtter utsettes, slik at det er mulighet for å sende inn dossier som underbygger nødvendig MRL-nivå i nøtter.

Definisjonen for fosetyl-AL inkluderer også rester av fosfoniske syrer som er nedbrytningskomponenter av fosetyl-Al. Før 2013 var fosfonater også brukt som gjødsel i enkelte EU-land. I 2013 endret EU klassifiseringen av plantevernmidler. Dette førte til at MRL for fosetyl også ble endret med forordning (EU) nr. 991/2014, se eventuelt denne linken for mer informasjon; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0991&from=EN.

EFSA har konkludert at det ikke er forbundet helsefare med de MRLer som ønskes opprettholdt.

EU har vedtatt å forlenge de midlertidige MRL-verdiene for fosetyl-AL til 1. mars 2019. Dette vil gi produsenter anledning til å framskaffe nødvendig data for en søknad om endring av MRL for aktuelle produkter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vudert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

Fosetyl har også blitt vurdert for helsefare av European Food Safety Authority (EFSA). Generelt har EFSA i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurdering for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

For å unngå betydelige handelshindrende forstyrrelser med de aktuelle produktene, er det en fordel å forlenge fristen for endring av MRL-verdiene til 1. mars 2019. Forlengelsen er gitt under forutsetning av at det ikke er knyttet helsefare med MRL-nivåene av fofsetyl for nøttene. Forlengelsen vil gi aktørene mulighet til å sende inn nødvendig dokumentasjon for vurdering av MRLer for de nøttene. 

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten var gjeldende fra 1. januar 2016 i EU.

EU har med dette vedtatt å forlenge de midlertidige MRL-verdiene for fosetyl-AL til 1. mars 2019. Dette for å gi produsenter god tid til å framskaffe nødvendig data for en søknad om endring av MRL for aktuelle produkter. Når rettsakten blir vedtatt i Norge, vil den gis tilbakevirkende kraft for perioden mellom 01.01.2016 og gjennomføringstidspunktet i EØS-avtalen. Dette er til gunst for partene (særlig produsentene), ved at de gis særlig god tidsfrist for merknader før grenseverdiene senkes betraktelig.
 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/75/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.01.2016
Frist returnering standardskjema: 12.02.2016
Dato returnert standardskjema: 12.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2016
Høringsfrist: 11.03.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker