Sikkerhetskrav til standarder for lys, lysestaker mv.

Kommisjonsbeslutning xxx av xxx om hvilke sikkerhetskrav som europeiske standarder for lys, lysestaker, lysholdere og tilbehør skal oppfylle i henhold til Europaparlamentets og Rådets generelle produktsikkerhetsdirektiv (GPSD) 2001/95/EF

Commission Decision xxx on the safety requirements to be met by European standards for candles, candle supports, containers and accessories pursuant to Directive 2001/95/EC of the European parliament and the Council on general product safety.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2016

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. For det formålet, fastsetter direktivet et alminnelig sikkerhetskrav for forbrukerprodukter, som understøttes av en definisjon av "sikkert" produkt.

I henhold til direktiv 2001/95/EF artikkel 3.2, skal et forbrukerprodukt anses å være sikkert, med hensyn til risikoaspektene som standarden omfatter, når det er i samsvar med harmoniserte standarder. Med harmonisert standard menes europeisk standard utarbeidet av europeiske standardiseringsorganisasjoner på bakgrunn av mandat fra EU-kommisjonen og som er publisert i Den europeiske unions tidende i henhold til direktivets artikkel 4. Europeiske standarder skal utarbeides på grunnlag av krav som skal sikre at produkter som er i overensstemmelse med standardene oppfyller de alminnelige sikkerhetskravene i direktiv 2001/95/EF artikkel 3.

Kommisjonsbeslutningen fastsetter og spesifiserer nærmere hvilke sikkerhetskrav som europeiske standarder for lys, lysestaker, lysbeholdere og tilbehør skal ivareta, jf. direktiv 2001/95/EF artikkel 4 (1) (a). Formålet med beslutningen er å redusere risiko for brann og bidra til at forbruker ved bruk av levende lys, lysestaker og tilbehør ikke eksponeres for potensielle helse- og miljøfarlige kjemikalier.

Beslutningen omfatter ulike typer lys som er tilgjengelig for offentligheten, for eksempel antikklys, kubbelys, gelelys, te-lys og flytende lys. Lysene kan inneholde tilsetningsstoffer for å lage farge og lukt. I tillegg omfattes lysestaker, ulike lysbeholdere og annet tilbehør. Artikkel 2 i beslutningen definerer nærmere hva som i denne beslutningen menes med lys, lysestaker, lysbeholdere og tilbehør, lys for innebruk og lys for utebruk.  Når et lys selges sammen med en lysestake, så fastsetter beslutningen at sikkerheten ved det sammensatte produktet skal vurderes.

Kommisjonsbeslutningen fastsetter i vedlegg krav til utforming og produksjon, stabilitet, branntilbøylighet, kjemisk innhold og utslipp. I tillegg angir beslutningen at krav i direktiv 87/ 357/EØF skal oppfylles når det gjelder næringsmiddelimitasjoner.

Hvordan et lys er utformet er av vesentlig betydning for sikkerheten, og en sikker utforming (såkalt "safety by design") skal gis forrang fremfor bruksanvisninger. Sikkerheten ved produktet skal ikke være avhengig av en komplisert brukeranvisning. Produsenten skal bedømme brannsikkerheten ved produktet og ta særlig hensyn til hvordan lyset antenner og brenner. Selvslukkende lys skal være utformet slik at de ved endt brennetid slukker og effektivt forhindrer at underlaget tar fyr. Lyset må være utformet slik det ikke kan reantenne etter at det er slukket, og lysestaker og lysbeholdere må ikke kunne forårsake brann eller eksplosjon på grunn av overopphetning.

Når det gjelder bruk av kjemikalier skal produsenten foreta en risikovurdering av de toksikologiske egenskapene i material og blandinger for å unngå helseskade. Bly/blyforbindelser og nikkel/nikkelforbindelser skal som hovedregel ikke benyttes ved fremstillingen av lys. Maksimumsverdiene for bly og nikkel være så lave som mulig, og i alle tilfelle ikke overstige 0,4 mg/kg for bly og 0,5 mg/kg for nikkel. For lys som brukes inne skal ikke sotindeksen være høyere enn 1,0 pr time. Når det er relevant skal de anbefalte konsentransjonsnivåene i "WHO Guidelines for indoor air quality: selected pollutants" tas i betraktning.

Beslutningen angir krav til sikkerhetsinformasjonen som skal følge produktet. Informasjon, advarsler og bruksanvisninger skal være sammenhengende, enkle å lese og lett forståelige for forbrukere. De skal angis synlig på produktet, forpakningen eller bruksanvisningen som følger produktet. Som et minimum skal det gis anvisning for sikker bruk av produktet, herunder grunnleggende forutsetninger og vilkår for trygg bruk av levende lys, informasjon om avstand mellom brennende lys når dette er nødvendig med hensyn til utforming og egenskaper. Videre skal det gis særlig anvisning for sikker bruk av levende lys i nærheten av barn og dyr. Viktig informasjon om bruken av produktet skal være synlig for forbrukeren før kjøpet gjennomføres. Lys klassifiseres som blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og skal emballeres og merkes i samsvar med forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Produktkontrolloven oppstiller et generelt sikkerhetskrav for alle forbrukerprodukter. Lys og lysestaker med tilbehør er ikke særskilt regulert, men omfattes av det generelle sikkerhetskravet.  Det følger av produktkontrolloven § 3 b at produkter som oppfyller krav i en nasjonal standard som gjennomfører en europeisk standard utarbeidet i henhold til det generelle produktsikkerhetsdirektivet 2001/95/EF (GPSD), og som er publisert i EU-tidende, presumeres å være sikkert. Kommisjonsbeslutningen tydeliggjør både for markedsaktørene og norske myndigheter hvilke krav som oppstilles for at et lys eller en lyseholder kan antas å oppfylle det generelle sikkerhetskravet, og bidrar til enhetlige krav for disse produktene innen EØS.

Det finnes i dag europeiske standarder for lys som angir spesifikasjon for måling av sotindeksen (EN 15426:2007), brannsikkerhet (EN 15493:2007) og produktsikkerhetsmerking (EN 15494:2007). Disse er imidlertid ikke publisert i EU-tidende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Det kan være at noen produsenter og importører som tidligere har omsatt lys og lysestaker med tilbehør, vil kunne få noe økte utgifter i fremtiden som følge av de nye kravene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget indre marked.

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det finnes i dag ikke en europeisk standard for lys, lysestaker, lysholdere og lystilbehør. Kommisjonsbeslutningen fastsetter hvilke sikkerhetskrav en europeisk standard må oppfylle. Kommisjonsbeslutningen spesifiserer nærmere sikkerhetskrav for en europeisk standard for lys og lysestaker med tilbehør, og vil etter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps vurdering bidra til at disse produktene blir sikrere ved at risikoen for brann og utslipp av potensielle helse- og miljøfarlige kjemikalier reduseres. Produkter som er i overensstemmelse med europeiske standarder som er utarbeidet i henhold til direktiv 2001/95/EF og offentliggjøres i EU-tidende presumeres å være sikre i henhold til produktkontrollovens bestemmelser, og vil derfor bidra til at norske markedstilssynsmyndigheter og markedsaktører enklere kan vurdere om et produkt er sikkert.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2001/95/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker