Endring ATFM-forordingen

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1006 av 22. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelsene referert til i artikkel 3, første ledd.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1006 of 22 June 2016 amending Regulation (EU) No 255/2010 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 22. juni 2016. Forventes å bli tatt inn i EØS-avtalen i oktober 2016.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 255/2010 gir bestemmelser om trafikkflytstyring (Air Traffic Flow Management). I bilaget til forordningen vises det til vedlegg 11 i Chicagokonvensjonen. Etter at forordning (EU) nr. 255/2010 ble vedtatt er det gjort endinger i enkelte definisjoner og bestemmelser i vedlegg 11. De siste endringene er gjennomført som "amendment 49".  I dagens regelverk henvises det til "amendment 47", og denne er henvisningen er følgelig utdatert. Foreliggende endringsforordning oppdaterer denne henvisningen.

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at "amendment 49" var vedtatt i ICAO gjennom State Letter nummer 29/2013. De viktigste endringene er knyttet til en reorganisering av en del bestemmelser i Chicagokonvensjonen i forbindelse med at det er tatt inn et nytt vedlegg 19 som omhandler felles overordnede bestemmelser knyttet til "Safety Management". Reorganiseringen vil forenkle og støtte opp om statenes arbeid med sin State Safety Plan (SSP), og tjenesteyternes arbeid med Safety Management Systems (SMS). Det er også gjort en mindre endring ved at enkeltbestemmelser er flyttet fra vedlegg 5 til vedlegg 11.

I tillegg har man oppdaget at henvisningen  i vedlegget til forordning (EF) nr. 255/2010 inneholder en feil som nå foreslås rettet opp. Det vises til doc. 7030, 5. utgave 2007.  Det korrekte skal være 5. utgave 2008.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 255/2010 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om trafikkflytstyring av 20. april 2012 nr. 344. Foreliggende forslag til endring av forordningen gjennomføres som en endring i denne forskriften. 

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ikke ha hverken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning. Da Luftfartstilsynet mottok State Letter nummer 29/2013 med informasjon om de endringer som var tatt inn i "amendment 49" ble dette sendt på høring til relevante interessenter i juli 2013. NHO Luftfart og Norsk Flygelederforening gav skriftlig tilbakemelding om de ikke hadde kommentarer til endringen som var gjort. Øvrige hørinngsinnstanser gav ingen tilbakemelding.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endinger i Annex 11, samt at man har rettet opp en trykkfeil. Endringene i ICAO-bestemmelsene ligger tilbake til 2013, og en ajourføring av henvisningen har lenge vært etterspurt i EU. Endringene i ICAO-bestemmelsene som er gjennomført etter at forordning (EU) 255/2010 ble vedtatt forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon:
Type rettsakt:
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1006/2016
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 551/2004
Celexnr.: 32016R1006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2016
Frist returnering standardskjema: 11.07.2016
Dato returnert standardskjema: 11.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 213/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 31.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 31.10.2016

Lenker