Rapporteringsdirektivet - utfyllende forordning om omsettelige verdipapirer - om adgang til regulerte opplysninger på EU-plan

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1437 av 19. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for adgang til regulerte opplysninger på EU-plan

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/1437 of 19 May 2016 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on access to regulated information at Union level

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Etter forslaget skal den utfyllende forordningen en tre i kraft i EU den tyvende dag etter kunngjøringen i Official journal. Artikkel 7 og 9 skal imidlertid tre i kraft 1. januar 2017. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft. 

Forordningen forutsettes innlemmet i EØS-avtalen samtidig eller etter direktiv 2013/50/EU som endrer rapporteringsdirektivet art. 21a. 

Sammendrag av innhold

Etter rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109) art. 21a (som endret ved direktiv 2013/50/EU) skal det opprettes et elektronisk tilknytningspunkt (European Electronic Access Point – EEAP) for regulerte opplysninger innen 1. januar 2018. ESMA skal utvikle og drive det elektroniske tilknytningspunktet. Art. 22 angir hva den utfyllende forordningen skal inneholde. Formålet er å fremme grenseoverskridende investeringer og forenkle tilgang til regulerte opplysninger for investorer.

EEAP skal være en søkeside på ESMA sin nettside for sluttbrukere av regulert informasjon. Søkesiden vil gi treff i metadata (navn på utsteder, hjemstat, type regulert informasjon etc). Velger brukeren en utsteder ut fra disse treffene vil denne få opp obligatoriske opplysninger fra utsteder. Når bruker trykker på et av treffene vil denne bli sendt til hjemmesiden til OAMen (Officially Appointed Mechanism) der dokumentene kan ses eller lastes ned. EEAPen skal altså ikke fungere som en lagringsmekanisme, kun en nettportal som knytter OAMene til alle hjemstatene i EU sammen.

Utveksling av obligatoriske opplysninger mellom OAMer og EEAP skal skje sikkert ved hjelp av HTTPS protokol. OAMene skal benytte LEI kode (Legal Entity Identifiers) for å identifisere utsteder (art. 7). OAMene skal benytte et XML basert format for å levere metadata til EEAP. Formatene er definert i vedlegg A. I art. 9 er listen for hvilke opplysninger som omfattes av periodisk og løpende informasjon. Disse skal klassifiseres i henhold til vedlegg B.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den utfyllende forordningen forutsettes gjennomført ved forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av EEAP (for alle OAMer og ESMA) er estimert til å koste totalt EUR 6.559 millioner for perioden 2016 til 2020.

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)2887
Rettsaktnr.: 1437/2016
Basis rettsaktnr.: 2004/109/EC
Celexnr.: 32016R1437

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2016
Frist returnering standardskjema: 15.09.2016
Dato returnert standardskjema: 15.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: