Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslip

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder metodologi for å bestemme fordampningsutslipp

(Draft) Commission Regulation amending Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards the methodology for the determination of evaporative emissions (Type 4 test)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen er ennå ikke vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Forslaget om gjennomføringsbestemmelser endrer forordning 692/2008 når det gjelder fastsetting av nivåer for avdunsting fra drivstofftanker. Bakgrunnen for forslaget er at etanol tilsettes i drivstoff til biler i Europa. Tilsetning av etanol øker damptrykket i drivstofftanken med den konsekvens at ETANOL lekker ut av tanken.

Det er derfor i dette forslaget utviklet prøvemetoder for å teste tankens holdbarhet, dvs. at man bl.a bruker aktivt kull for å øke eldingen av tanken, for å få et best mulig resultat av avdunstingsverdiene.  Tanken blir deretter testet i kjøretøy.

Ettersom den nåværende testingen ikke er god nok og det er fare for økt utslipp gjennom fordamping, noe som spesielt vil gjelde ved bykjøring, vil prøvekjøring før testing i henhold til SHED-metoden (Sealed Housing for Evaporative Determination, permeation analyzer, permeation tester, permeation measurements, permeation rates) økes til 48 timer.

I forordning 692/2008 artikkel 1 er et foretatt følgende endringer

(1)        In Article 2, the following points 45 to 48 are added:

"45. ‘Fuel Storage System’ means devices which allow storing the fuel, comprising of the fuel tank, the fuel filler, the filler cap and the fuel pump;

46. ‘Permeability Factor (PF)’ means the hydrocarbon emissions as reflected in the permeability of the fuel storage system;

47. ‘Monolayer tank’ means a fuel tank constructed with a single layer of material;

48. ‘Multilayer tank’ means a fuel tank constructed with at least two different layered materials, one of which is impermeable to hydrocarbons, including ethanol."

Videre er fremgår følgende i artikkel 17

Vedlegg VI som består av tekniske krav og prøvemetode, som er endret ved forordning (EU) 2016/xxx skal brukes fra den 1. september 2019 på alle nye kjøretøyer som er registret på og etter denne dato.

Vedlegg skal erstatte teksten i vedlegg 1 i denne forordningen

Merknader
EU-hjemmel

Forslaget til forordningen er en endringsforordning, og vil bli vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:

Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) inneholder en referanse til forordning 692/2008 innledningsvis (EØS-avtalen vedlegg II kap.I nr. 45zu).

Norsk gjennmføring:

Når forslag til forordning er vedtatt vil nevnte referanse i forskriften bli endret ved tilføyelse av denne forordningen, evt. vil implementeringen bli synliggjort på annen egnet måte i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementerngen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering

Forslaget til forordning er relevant og akseptabel for Norge.

Norge har ikke vært tilstede under behandling av dette forslaget så langt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen