Avslag om søknader om helsepåstander

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/862 av 31. mai 2016 om avslag på bruk av en helsepåstand på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/862 of 31 May 2016 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Den vitenskapelig dokumentasjonen for helsepåstanden er vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet at det er en sammenheng mellom påstanden og virkstoffet (EFSA-Q-2014-00012). EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyre for kontroll.

Den avviste helsepåstanden har følgende ordlyd (fritt oversatt): "Surdeigs rugbrød med høyt fiberinnhold og reduksjon av glykjemisk respons etter et måltid".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det har ikke vært knyttet diskusjoner til rettsakten på arbeidsgruppemøter for ernærings- og helsepåstander. Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 862/2016
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R0862

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 230/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2015
Høringsfrist: 31.08.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker