Endringer i TSI sikkerhet i jernbanetunneler

Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 TSI - sikkerhet i jernbanetuneller

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/912 of 9 June 2016 correcting Regulation (EU) No 1303/2014 concerning the technical specification for interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’ of the rail system of the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 TSI - sikkerhet i jernbanetunneler ble publisert i OJ 10. juni 2016 og trådte i kraft i EU 30. juni 2016. Rettsakten ble ansett som EØS - relevant og ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII  nr. 37dba den 02.02.2017. Rettsakten ble tatt inn i norsk rett ved forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) vedtatt av Statens jernbanetilsyn 07.02.2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 TSI - sikkerhet i jernbanetunneler opphever artikkel 7 i (EU) No 1303/2014. Denne bestemmelsen påla medlemsstatene å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan. Den var tatt inn i TSIen ved en feil og ble derfor trukket  tilbake ved en endringsrettsakt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medførte at det måtte gjøres endringer i forskrift som endrer forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da rettsakten opphevet kravet som påla medlemsstatene å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan, ble det vurdert som at den virke administrativt besparende i form av at det ikke var nødvendig å bruke ressurser på å utarbeide en slik plan.

Sakkyndige instansers merknader

Rettskaten ble ikke sendt på høring da Statens jernbanetilsyn vurderte det som åpenbart unødvendig i henhold til utredningsinstruksen kapittel 3 punkt 3-3 annet ledd. Dette ble begrunnet med at den trekker tilbake en bestemmelse som påla myndighetene en forpliktelse og således ikke berører rettigheter og plikter for øvrige aktører på jernbanen eller borgerne. Det ble ansett som tilstrekkelig å informere om endringen etter vedtakelse.

Rettsakten fulgte hurtigprosedyren. Rettsakten ble ansett som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten ble vurdert som EØS-relevant og akseptabel og kunne dermed tas inn i EØS-avtalen og i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/912/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EU
Celexnr.: 32016R0912

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 36/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.02.2017

Lenker