Forsiden

Forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/920 av 17. mai 2017 som endrer forordning (EU) nr. 531/2012 når det gjelder bestemmelser om grossistmarkedet for internasjonal gjesting

Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forsalg til forordning om grossitpriser for internasjonal gjesting ble lagt frem av Kommisjonen 15. juni 2016. Europaparlamentet og Rådet vedtok rettsakten 17.mai 2017. Rettsakten ble publisert i Official Journal 10. juni 2017. Rettsakten trer i kraft tre dager etter publisering i Official Journal.

Forodningen ble tatt inn i EØS-avtalen 7. juli 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen la 15. juni 2016 frem forslag til forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting.

Det  følger av TSM-forordningen (2120/2015) at kommisjonen innen 15. juni 2016 skal legge frem en rapport for Parlamentet og Rådet med en analyse av grossistmarkedet for internasjonal gjesting sammen med passende regulatoriske tiltak.

Analysen av grossistmarkedet viser at en rekke markedssvikter fortsatt påvirker hvordan disse markedene fungerer (som deres oligopolisitiske karakter kombinert med gjestingsavtalenes bilaterale karakter og mangelen på substituerbare tjenester på grossistnivå). Kommisjonen foreslo på denne bakgrunn nye bestemmelser for å regulere nasjonale grossistmarkeder for internasjonal gjesting for å kunne avskaffe ekstra avgifter for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå innen 15. juni 2017 uten at dette skader nasjonale besøkte- eller hjemmemarkeder.

Europaparlamentet og Rådet vedtok xx.yy 2017 forordningen om grossistpriser for internasjonal gjesting. Sammen med Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 2016/2286 15. desember 2016 om rimelig bruk og bærekraftsmekanismen, legger denne forordningen til rette for opphevelsen av tilleggsavgift for nettgjesting i sluttbrukerleddet (Roam Like At Home, RLAH) fra 15. juni 2017.

Forordningen endrer artikkel  3, 7, 9, 12, 16, 17 og 19 i forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i offentlige mobilnett. Rådet og Parlamentet reduserer pristakene sammenlignet med Kommisjonens forslag fra 15. juni 2016. Følgende pristak skal gjelde fra 15. juni 2017:

Tale SMS Data
15 June 2017 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 7,70 €/GB
1 January 2018 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 6,00 €/GB
1 January 2019 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS

4,50 €/GB

1 January 2020 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 3,50 €/GB
1 January 2021 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 3,00 €/GB
1 January 2022 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 2,50 €/GB

De nye pristakene skal gjelde frem til 30. juni 2022.

Forordningen innebærer en endring av forordning 531/2012 slik at partene i en grossistavtale om internasjonal gjesting, forutsatt at begge samtykker til det, kan bestemme at de ikke ønsker å benytte pristakene som følger av artikkel 7, 9 og 12 i forordningen. Forordningen angir videre detaljene for hva referansetilbudet kan inneholde. Dette gjelder særlig bestemmelser som skal hindre permanent gjesting eller hindre misbruk eller unormal bruk av tilgang på grossistnivå for internasjonal gjesting.

Forordningen angir nærmere ulike tilfeller hvor nasjonale regulatører kan konsulteres BEREC, blant annet ved konflikter vedrørende data som er nødvendig for tilbud av regulerte gjestingstjenester.

Kommisjonen skal fra 2018, først årlig i 2018 og 2019 og deretter annet hvert år, legge frem en rapport for Rådet og Parlamentet. Frist for første rapport er 15. desember 2018. Rapporten skal inneholde en oppsummering av effektene av innføringen av RLAH. De toårige rapportene skal videre inneholde en vurdering av nærmere bestemte variabler som fremgår av endret artikkel 19 nr. 3. Kommisjonen skal foreslå nye pristak dersom nødvendig.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for forordningen er artikkel 114 i "Treaty of the Functioning of the European Union" (TEUF) (Den europeiske unions funksjonsområde).

Rettslige konsekvenser

Forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil  det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordning (EU) nr. 531/2012 som endres gjennom dette forslaget til forordning er allerede innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 § 2-7. Forordningen vil bli gjennomført i samme bestemmelse i ekomforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ha økonomiske konsekvenser for norske mobiltilbydere i form av reduserte inntekter fra internasjonal gjesting både på grossistnivå og på sluttbrukernivå. For sluttbrukerne vil innføringen av Roam Like At Home (RLAH), som følger av endringen av forordning (EU) 531/2012 fra 2012 og som denne forordningen skal understøtte, innebære at det ikke skal koste mer å benytte mobiltelefon, nettbrett eller pc på reise innenfor EU. Høye grossistpriser kombinert med generøs eller ingen Fair Use Policy (FUP) vil imidlertid kunne få uheldige konsekvenser for sluttbruker som for eksempel økte priser nasjonalt, enkelte sluttbrukerprodukter selges uten gjesting etc.

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge utover nødvendig forskriftsendring for å gjennomføre rettsakten i norsk rett samt arbeid forbundet med å følge opp at forpliktelsene i forordningen overholdes av norske ekomtilbydere. Dette oppgaver som ble tillagt Nkom da forskriften som gjennomførte den opprinnelige forordningen fra 2007 trådte i kraft i januar 2008. Angjeldende forordningen innebærer dermed kun en forlengelse i tid av tilsynsoppgaven.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i SU kommunikasjoner 14. september 2016 der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og aksptabel for innlemming i EØS-avtalen.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)399
Rettsaktnr.: 2017/920/EU
Basis rettsaktnr.: 531/2012
Celexnr.: 32017R0920

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2017
Frist returnering standardskjema: 04.04.2017
Dato returnert standardskjema: 06.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker