Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/973 av 17. juni 2016 om godkjenningen av sink-bilysinat som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/973 of 17 June 2016 concerning the authorisation of zinc bilysinate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsaken følger hurtigprosedyren.

Et nytt organisk sinkpreparat er søkt godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Preparatet finnes som granulat og i melform og inneholder > 13,5% sink som aktivt stoff og >85% lysin. European Food Safety Authority, EFSA har vurdert søknaden og finner preparatet trygt i bruk til alle dyrearter. Det har samme effekt som uorganiske sinkpreparater, og avleiringen i husdyrprodukter er også tilsvarende. Grenseverdiene for største tillatte innhold av sink i fôr til ulike dyrearter viser stort sett en reduksjon i forhold til dagens nivå. For flere av dem er de et kompromiss mellom EFSAs forslag og ønske fra medlemsland og fôrindustrien. De fastsatte grensene for største tillatte innhold i fôr til laksefisk og til andre fiskearter er det laveste akseptable nivået til disse dyreartene. Grensverdien for sink i fôr til andre dyrearter er uproblematiske også på lengre sikt. Det er presisert i fortalen til rettsaktforslaget at dette er første skritt på veien mot å redusere sinkinnholdet i fôr enda mer, av miljømessige årsaker. Den nye standardformuleringen om brukertryggheter tatt inn for å ivareta de som håndtere preparatet på en god måte. Preparatet skal tilsettes fôret i form av en premiks.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Det var få kommenterer til den. Dette er et nytt preparat, og grenseverdier for største tillatte innhold av sink i fôr var allerede votert i saken om re-godkjenning av mange sinkpreparater. Nivåene vil være de samme for alle sinkpreparater som godkjennes. Ved voteringen i PAFF var alle for det framlagte forslaget, med unntak av et land som avholdt seg fra å stemme. De begrunnet det med at EFSAs foreslåtte grenseverdier ikke var tatt inn i rettsaktforsaget i klartekst, og at det ikke er en plan for nedtrapping av sinkinnhold i fôr til enda lavere nivå enn de som ble votert nå. Rettsakten er nå fastsatt i EU og godkjenningen  har varighet til 8. juli 2026.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr.319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Den fører til at det blir enda et sinkpreparat, som er godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter, og fôrindustrien får enda flere preparater med samme formål og effekt å velge blant. Hvilke de velger vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Grenseverdiene for største tillatte innhold i av sink i fôr er ikke et tema for diskusjon nå. Men den vil nok bli tatt opp igjen, for å kunne senke grenseverdiene helt ned på EFSAs forslag. Vurderingene Veterinærinstituttet har foretatt for Mattilsynet, tilsier at det kan være akseptabelt for landdyrfôr. I NIFESs vurdering går det fram at grensen på 180 mg sink/kg fullfôr til laksefisk et minimum, og den kan ikke reduseres enda mer. Det samme gjelder grensen for størsteinnhold på 150 mg sink/kg fullfôr til andre fiskearter. Mattilsynet vil arbeide for å skaffe dokumentasjon for å kunne beholde og heller øke grensen for største tillatte sinkinnhold i fiskefôr.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0973
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker