Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/997 av 21. juni 2016 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som et fôrtilsetningsstoff til lakterende purker og mindre grisearter (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/997 of 21 June 2016 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) and endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produced by Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) as a feed additive for lactating sows and minor porcine species (holder of the auhorisation Danisco (UK) Ltd)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er besluttet å utvide bruksområdet for et enzympreparat til også å gjelde bruk i fôr til lakterende purker og til både avvent smågris, avlsdyr og dyr til kjøttproduksjon av de mindre griseartene. Tidligere er preparatet godkjent til fjørfe, avvent smågris og slaktegris.Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er framstilt ved hjelp av en genmodifisert og en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. Data fra tidligere griseforsøk er ekstrapolert til å gjelde den omsøkte bruken. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert utvidet bruk og finner at preparateter trygt. Det har effekt ved å redusere vekttap hos lakterende purker, da fôrutnyttelsen blir bedre.  Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr, for at det skal ha denne effekten.

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Det var få kommentarer til å utvide godkjenningen, og saken ble votert i mai. Den utvidede godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 12. juli 2026.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Med utvidet bruksområde for et preparat kan fôrindustrien redusere utvalg av preparater og dermed lagerhold. Da utvidelsen her gjelder bruk i fôr som ikke er volumvarer, er det spesielt gunstig. Hvorvidt preparatet blir tatt i bruk i alle aktuelle fôrblandinger avgjør imidlertid den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Økte bruksmuligheter for et tilsetningsstoff er en fordel. Det kan redusere fôrvirksomhetenes vareutvalg og lagehold av tilsetningsstoffer. Det er spesielt gunstig, da dette preparatet også kan brukes i fôrvarer som produseres i lite omfang. Et preparat som forbedrer fôrutnyttelsen hos purker er nyttig. De eter ikke nok og mister lett vekt i laktasjonsperioden. Det kan reduseres om fôrutnyttelsen forbedres, og det er positivt for fruktbarheten framover og neste kull.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0997
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0997

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.06.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker