Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/972 av 17. juni 2016 om godkjenningen av L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Comission Implementing Regulation (EU) 2016/972 of 17 June 2016 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff, klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonellegruppen Aminosyrer mm. Preparatet er framstilt ved fermentering med en bakteriestamme som ikke er genmodifisert. Aminosyren L-arginin er essensiell til enkelte dyrearter, som fisk, fugl og kjøttetere, men ikke til andre voksne pattedyr. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk og at det er en god argininkilde til dyr som denne aminosyren er essensiell for. Det er ikke satt grenseverdier for innhold i fôr til noen dyrearter.Tilsetningen i fôret må tilpasses dyras aminosyrebehov og innholdet i totalrasjonen. Skal preparatet brukes i drøvtyggerfôr, er coating nødvendig for å hindre nedbryting i vomma. Ved merking av preparatet skal det angis  at det er produsert med hjelp av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP.

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Saken ble votert over i mai 2016, og forslaget til rettsakt fikk enstemmig tilslutning. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 8. juli 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Aminosyren L-arginin har vidt bruksområde, og den er er trygg, effektiv og  uproblematisk på alle måter. Tilsetningen i fôr begrenser seg selv, da aminosyrer er dyre. Det er ingenting å tjene på å tilsette mer enn nødvendig. Det fører ikke ikke til økt proteinavleiring i husdyrprodukter eller øker dyras trivsel, tvert i mot. Overskuddet skilles ut med urin, og det vil bli en belastning på kroppen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0972
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0972

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.06.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker