Godkjenning av tredjelands restkontrollplaner

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/601 av 15. april 2016 om endring av beslutning 2011/163/EU når det gjelder godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/601 of April 2016 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 15. april 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for ulike deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, 2011/163, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning 2011/163/EU.

Rettsakten oppdaterer vedlegget til 2011/163, og medfører følgende endringer:

- Den Dominikanske republikk har nå et godkjent program for honning

- Falklandsøyene har nå godkjent program for akvakulturprodukter

- Sør-Korea og Saint Pierre og Miquelon har nå et godkjente programmer for fjørfe

- Fransk Polynesia mangler et godkjent program for honning, og dette produktet fjernes fra listen for Fransk Polynesia

- Namibia mangler et godkjent program for viltlevende dyr, og dette fjernes fra listen for Namibia

- Singapore - endringer (fotnote 3) har nå også planer for hest, oppdrettsvilt og viltlevende dyr

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. For næringen vil dette medføre at man i hovedsak får et større marked å handle i, hvis alle de andre importvilkårene er i orden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Dette er rutineoppdateringer over listen av tredjeland som leverer planer for restkontroll i henhold til EU-regelverket (96/23). Noen land faller ut pga ikke godkjente planer og andre kommer til med nye næringsmidler. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/601/EU
Celexnr.: 32016D0601

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.05.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 07.06.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker