Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Luftfartskvoter: tildeling fra kvotereserven

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/775 av 18. mai 2016 om tildeling av vederlagsfrie kvoter til luftfartøysoperatører iht artikkel 3f(5) av direktiv 2003/87/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/775 of 18 May 2016 on the benchmark to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3f(5) of Directive 2003/87/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I det europeiske klimakvotesystemet for luftfart er det satt av en kvotereserve som åpner for tildeling av vederlagsfrie kvoter til nye luftfartøysoperatører og til luftfartøysoperatører i sterk vekst, se direktiv 2003/87/EF artikkel 3f. Kvotereserven utgjør 3 % av den samlede kvotemengden som er satt av til luftfart. "Nye operatører" er de som har startet kvotepliktige aktiviteter etter 31. desember 2010. "Operatører i sterk vekst" er de som har hatt minst 18 % økning i aktivitetsnivå (målt i tonn-kilometerdata) fra 2010 til 2014. Utdeling av kvoter er et engangstilbud. En forutsetning for å få tildelt kvoter fra reserven er at nyetableringen eller utvidelsen ikke bare er en videreføring av en annen luftfartøysoperatørs tidligere aktiviteter. En luftfartøysoperatør kan ikke få tildelt mer enn 1 000 000 kvoter fra reserven for å dekke en utvidelse av virksomheten. Kvoter som ikke tildeles fra reserven skal selges av medlemsstatene. Det er kun luftfartøysoperatører som vil kunne benytte disse kvotene til oppgjør av kvoteplikt. 

Tildeling fra reserven gjøres på grunnlag av en standardverdi der tildelingen ses i forhold til operatørens aktivitetsnivå. Standarden som legges til grunn for tildeling av kvoter fra reserven til aktører som kvalifiserer for tildeling skal være 0,000642186914222035 klimakvoter per tonn-kilometer per år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Klimakvoteforskriftens § 6-3 tredje ledd har forutsett Kommisjonens beslutning om fastsettelse av en standardverdi for tildeling av vederlagsfrie kvoter, og viser til at det vil bli tildelt kvoter basert på en felleseuropeisk utslippsstandard som fastsettes av EU-kommisjonen og som innlemmes i EØS-avtalen. Det er følgelig ikke behov for forskriftsendring for å gjennomføre kommisjonsbeslutningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge er ansvarlig for å administrere 41 luftfartøysoperatører. Per i dag er det bare fem av disse som er kvotepliktige. Eventuelle kvoter som tildeles operatører som administreres av Norge tas fra den felleseuropeiske kvotereserven, og innebærer ikke økonomiske kostnader for Norge. I den grad det gjenstår kvoter på reserven etter at søknadsfristen er gått ut, skal disse kvotene selges av medlemsstatene, noe som vil generere inntekter til staten.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten utdyper en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/775/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32016D0775

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2016
Frist returnering standardskjema: 30.06.2016
Dato returnert standardskjema: 30.06.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen