Prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter

KOmmisjonsbeslutning 2016/787/EU av 18. mai 2016 som fastsetter listen med prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter

Commission Implementing Decision (EU) 2016/787 of 18 May 2016 laying down a priority list of additives contained in cigarettes and roll-your-own tobacco subject to enhanced reporting obligations.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

 Sammendrag av innhold

Direktivets art. 6 inneholder utvidede rapporteringsforpliktelser for visse tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk. Listen med hvilke tilsetningsstoffer som er omfattet av bestemmelsen følger av kommisjonsbeslutning 2016/787/EU. Produsenter og importører skal i henhold til pålegges å utføre omfattende undersøkelser knyttet til de ulike tilsetningsstoffene. Undersøkelsene skal se på om produktet har en toksisk eller avhengighetsskapende virkning, gir en kjennetegnende aroma, letter inhaleringen eller nikotinopptaket eller medfører dannelse av kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser for Helsedirektoratet som vil få ansvaret for å følge opp rapporteringsforpliktelsene knyttet til produkter med tilsetningsstoffene som fremgår av listen i 2016/787/EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering

Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/787/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0787

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2016
Frist returnering standardskjema: 01.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker