Vet - BSE revison av OK-program Kroatia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/851 av 26. mai 2016 om endring av vedlegget til beslutning 2009/719/EF som angår tillatelse til, at Kroatia reviderer sitt årlige BSE-overvåkningsprogram

Commission Implementing Decision (EU) 2016/851 of 26 May 2016 amending the Annex to Decision 2009/719/EC as regards the authorisation for Croatia to revise its BSE annual monitoring programme

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 999/2001 gir bestemmelser om forebygging, overvåkning og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Hvert medlemsland skal ha et årlig overvåkningsprogram for TSE med aktiv og passiv overvåkning i henhold til vedlegg III til forordningen. Videre kan overvåkningsprogrammet, i medlemsland der den epidemiologiske situasjonen for sykdommen forbedres etter gitte kriterier, revideres.

I vedlegget til beslutning 2009/719/EF listeføres land som oppfyller kriteriene for årlig revisjon av sitt overvåkningsprogram for bovin spongiform encephalopati (BSE). Per i dag er 25 medlemsland oppført på denne lista.

Kroatia har søkt kommisjonen om årlig revisjon av sitt BSE-overvåkningsprogram. Kommisjonen godkjenner dette på bakgrunn av dokumentasjon og inspeksjoner i landet. Vedlegget til beslutning 2009/719/EF endres derfor ved at Kroatia føres opp på lista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer beslutning 2009/719/EF som ikke er gjennomført som sådan i norsk forskrift. Det vises imidlertid til beslutning 2009/719/EF med endringsrettsakter i § 4b i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Det vil derfor være behov for endring av forskriftens § 4b og EØS-henvisningsfelt.

Da denne endringen av forskriften har meget liten betydning for hverken privatpersoner eller næring mener vi den falle inn under kriteriene for unntak fra høring i henhold til forvaltningsloven § 37 fjerde ledd. Det er øverste leder i ansvarlig forvaltningsorgan som må fatte en slik beslutning om unntak fra høring. Anmodning om dette er sendt 27. juni 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten harv vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/851/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/719/EF
Celexnr.: 32016D0851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 23.09.2016
Dato returnert standardskjema: 07.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 73/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker