Avslag på søknad om helsepåstand

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1381 av 16. august om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler og som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation 2016/1381(EU) of 16 August 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health claim made on foods and referring to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsaken går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på godkjenning av en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(b) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som henviser til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstanden og virkestoffet. Europakommisjonen tar EFSAs vurderinger i betraktning når søknader skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet og Parlamentet etter regelverksprosedyren for granskning.

Helsepåstanden som rettsakten omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjent. Søknaden har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende virkestoff og påstand;

Virkestoff of påstand EFSA-nummer
 "Colief®" (laktase enzym) - reduserer mengden laktose i spedbarnskost og hjelper med å fordøye laktose hos spedbarn med kolikk som ikke kan fordøye laktose effektivt. Q-2014-00404

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakt har vært diskutert i arbeidsgruppemøte for helsepåstander 9. november 2015 og i den faste komité for planter, dyr og foder" (SCoPAFF) 12. april 2016. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende den avviste helsepåstanden på disse to møtene. Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1381
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1381

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2016
Frist returnering standardskjema: 06.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 232/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2016
Høringsfrist: 17.04.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker