Biocid/pt-18/horse-rug

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/903 av 8. juni 2016 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser (D045415/01)

Commission Implementing Decision (EU) 2016/903 of 8 June 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a horse rug impregnated with permethrin used for the purpose of controlling nuisance insects in the environment of the horse

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakten ble publisert i EU-register 12. mai 2016. Rettsakten ble vedtatt 8. juni 2016 og publisert i OJ 9. juni 2016.. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2016/903 er utarbeidet etter henvendelse fra Irland for å få avgjort om et hestedekken som markedsføres for å beskytte hester og deres omgivelser mot insekter (hesteflue og stikkeflue) er et biocidprodukt eller et behandlet produkt eller ingen av disse to. Beslutning (EU) 2016/902 fastslår at hestedekken impregnert med permetrin med formål å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser, ved andre midler enn frastøting og tiltrekking, er å betrakte som et biocidprodukt omfattet av produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0903
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016D0903

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2016
Frist returnering standardskjema: 09.06.2016
Dato returnert standardskjema: 09.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 174/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.06.2016
Høringsfrist: 26.08.2016
Frist for gjennomføring: 24.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2016

Lenker