Endring av teknisk standard om rapportering av uvektet egenkapitalandel under CRR (680/2014)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/428 av 23. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for institutters rapportering om uvektet egenkapitalandel (leverage ratio)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/428 of 23 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards the reporting of the Leverage Ratio

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten 575/2013 (CRR) tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringen gjelder rapportering av uvektet egenkapitalandel og følger av delegert kommisjonsforordning 2015/62.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 428/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32016R0428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2016
Frist returnering standardskjema: 22.07.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen