Endring av TSI-TAP

Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» i det transeuropeiske jernbanesystem (TSI-TAP)

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/527 of 4 April 2016 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 av 4. april 2016 trådte  kraft i EU den 24. april 2016. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 23. september 2016. Forskriften er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn 28. september 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 av 4. april 2016 endrer forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for persontransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TSI - TAP). Forordning (EU) nr. 454/2011, med senere endringer, er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. oktober 2012 nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

TSI - TAP inneholder bestemmelser om tekniske spesifikasjoner for telematikkapplikasjoner for billettsalg  og informasjon ifm jernbanepassasjertransport i Europa. Formålet er å styrke konkurranseevnen til  jernbanen gjennom å etablere klare regler for aktørene vedrørende utvikling av system for datautveksling og på sikt utrullingen av system for datautveksling. I den opprinnelige rettsakten (454/2011) fremgår det at vedlegg III til til forordning, som omhandler liste over tekniske dokumenter, må oppdateres og ajourføres ved behov.

Vedlegg III i rettsakten her er på denne bakgrunn oppdatert og erstatter gjeldende vedlegg III til i forordning nr. 454/2011.

Det er kun referansehenvisninger i listen over tekniske dokumenter som rettsakten viser til som er endret, og ikke materielle krav om f.eks. fremlegg av ytterligere tekniske dokumentasjon el. lign. Til orientering vises det til innholdet i vedlegg III nedenfor.


• B1          Utveksling av data for billettsalg uten reservasjon.
• B2          Utveksling av data for billettsalg med reservasjon.
• B3          Utveksling av data for billettsalg spesielt tilpasset behov.
• B4          Implementasjonsveiledning for bruk av standard formatet EDIFACT ved utveksling av tidtabeller.
• B5          Utveksling av data om plassreservasjon med reisedokumenter.
• B6          Utveksling av data om plassreservasjon med reisedokumenter ved bruk av RCT2 standard.
• B7          Billettformat i XSD (XML) filformat
• B8          Standard numerisk kodestruktur (dokument inneholder minimalt med info)
• B9          Lokasjonskoder.
• B10        Innhold tilgjengelig kun som bilder av dialogflyt i.f.t. XML
• B30        Katalog med XML meldinger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen har gjort det nødvendig å endre forskrift av 1. oktober 2012 nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften). Forskriftensendringen er fastsatt av Statens jernbanetilsyn 24. september 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen gjelder kun en oppdatering av henvisninger i listen over tekniske dokumenter i tilknytning til TSIen, og inneholder ikke noen materielle endringer. Gjennomføringen av endringsforordningen vil ikke ha økonomisk eller administrativ betydning for jernbanevirksomheter eller myndigheter i Norge.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet etter fast-track-prosedyren.

Statens jernbanetilsyn har forelagt rettsakten for Jernbaneverket som er kontaktpunkt for forordningen i Norge, jf. forskrift som gjennomfører forordning om telematikkapplikasjoner § 2. Jernbaneverket uttalte at endringene, som kun omfatter en oppdatering av liste over tekniske dokumenter, ikke antas å få administrative eller økonomiske konsekvenser for aktørene på jernbanen. Jernbaneverket har også kontaktet Trafikverket i Sverige som kunne bekrefte at endringene heller ikke der anses å få konsekvenser av administrativ eller økonomisk karakter.

Vurdering

Rettsakten ble ansett å være EØS-relevant og akseptabel, og er innlemmet i EØS-avtalen 23. september 2016. Det var ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 527/2016
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2008/57/EF
Celexnr.: 32016R0527

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2016
Frist returnering standardskjema: 24.05.2016
Dato returnert standardskjema: 24.05.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 192/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 28.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2016

Lenker