Endring av visse datoer i MiFID II

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2016/1034 av 23. juni 2016 om endring av direktiv 2014/65/EU om markedet for finansielle instrumenter når det gjelder visse datoer

Directive (EU) 2016/1034 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning EU nr. 600/2014 (MIFIR) ble vedtatt i 2014. Begge de nevnte rettsaktene skulle egentlig få virkning fra 3. januar 2017. Det ble vedtatt en utsettelse på ett år som følge av ESMA, nasjonale tilsynsmyndigheter og markedsaktører hadde støtt på  utfordringer knyttet til den tekniske gjennomføringen av rettsaktene. Utfordringene var av en slik størrelsesorden at avgjørende datastruktur ikke vil være på plass til 3. januar 2017.  Denne rettsakten gjelder utsettelse for MiFID II. UItsettelse for MiFIR reguleres av forordning 2016/1033.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Utsettelsen ligger tilbake i tid og får ingen konsekvenser når den tas inn i EØS-avtalen. Utsettelsen medførte imidlertid at bestemmelser tilsvarende MiFID II trådte i kraft i Norge januar 2018.

Direktivet omfattes av samme EØS-komitebeslutning som forordning 600/2014 (MiFIR). Som opplyst i Prop. 100 S (2015-2016) kapittel 10.7.3.5 vil Stortingets samtykke bli innhentet til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av MiFIR i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser av utsettelsen anses å være begrenset.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)56
Rettsaktnr.: 2016/1034
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32016L1034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema: 01.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker