Endring i gjødselforodningen

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1618 av 8. september 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel med henblikk på tilpasning av vedleggene I og IV

Commission Regulation (EU) 2016/1618 of 8 September 2016 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU har i forordning (EU) (D043913/02)  vedtatt endringer i forordning (EF) nr. 2003/2003 (gjødselforordningen) som er gjennomført i norsk rett i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 (EF-gjødselforskriften). Endringen tillater bruk av kompleksdanneren glucoheptonicsyre (HGA) og kjelatdanneren etylenediaminedisuccinic-syre(EDDS). I tillegg åpnes det for en annen blandingsmetode mellom nitrifikasjonshemmerene N-butylphosphorothionic triamide (NBPT) og N-propylphosphorothionic triamide (NPPT). Det gjøres endringer i vedlegg 1 som lister opp EF-gjødseltyper og i vedlegg IV om analysemetoder. Endringene i vedlegg IV kommer som følge av endringene i vedlegg I.
Etylenediamindisuccinic-syre ([S, S] -EDDS) er et organisk kjelateringsmiddel for mikronæringsstoffer. Jern kjelatert med [S, S] -EDDS brukes mot jernmangel i prydplanter og plener. Det brytes raskt ned og utgjør derfor en minimal risiko for utlekking til grunnvann, og det viser heller ingen tegn på giftighet for pattedyr eller vannmiljø.
Glucoheptonicsyre (HGA) er en organisk kompleksdanner for mikronæringsgjødsel. HGA er effektiv, biologisk nedbrytbar, stabil over et bredt område av pH-verdier og lett oppløselig i vann.
I tillegg åpnes det for en annen blandingsmetode mellom nitrifikasjonshemmerene N-butylphosphorothionic triamide (NBPT) og N-propylphosphorothionic triamide (NPPT).
I vedlegg IV legges det til henvisninger til analysemetoder for de to nye gjødseltilsetningene.

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. Forordning (EU) nr. 463/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.


Økonomiske og administrative konsekvenser:

Det blir nå tillatt å omsette gjødsel med to nye tilsetninger som EF-gjødsel. Dette gjør omsetningen enklere for produsenter som markedsfører i flere land. Forskrift 4. juli 2003 nr. 1063 om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv åpner ikke for disse tilsetningene, og de som vil benytte seg av disse må derfor markedsføre produktene etter forskrift om EF-gjødsel. Bakgrunnen for at disse ikke er inkludert i nasjonal forskrift er at fordi Mattilsynet ikke har fått noen henvendelser om interesse for å markedsføre disse. For produsenter til norsk marked, norske kjøpere og myndigheter er endringene forventet å ha liten betydning.

Den nye kjelatdanneren og den nye kompleksdanneren er vurdert til ikke å ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes.

Sakkyndige instansers merknader:

Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1618
Basis rettsaktnr.: 2003/2003
Celexnr.: 32016R1618

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2016
Frist returnering standardskjema: 27.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 26/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2016
Høringsfrist: 30.06.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: