Utfyllende bestemmelser til CRR om forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter kan anses som kvalifiserte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2326 av 11.desember 2015 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2326 of 11 December 2015 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter er gjennomført i  norsk rett i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13) og utløper 15. desember 2015. EU-forordningen forlenger denne overgangsordningen med ytterligere 6 måneder til 15. juni 2016. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det materielle innholdet i forordningen er gjennomført ved endring av kapitalkravsforskriften § 49-2 (13). Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2326/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2326

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.12.2015
Frist returnering standardskjema: 05.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker