Forordning for spesifikasjon som gjelder sammenkobling av foretaksregistere

Kommissionens gennemføringsforordning (EU) 2015/884 av 8. juni 2015 som etablerer de tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for de registersammenkoblingssystem som opprettes ved Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/884 of 8 June 2015 establishing technical specifications and procedures required for the system of interconnection of registers established by Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonens prosjekt med BRIS følges opp av Brønnøysundregistrene ved Foretaksregisteret, og Nærings- og fiskeridepartementet.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder den praktiske gjennomføring av foretaksregistersamarbeidet i EØS-området, Business Registers Interconnection System (BRIS). Forordningen gjelder for de myndigheter som skal delta i samarbeidet. For Norge gjelder dette Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. Den rettslige forankringen av registersamarbeidet er direktiv 2009/101/EF (1. selskapsdirektiv).  Dette direktivet omfatter blant annet krav til offentlighet om aksjeselskaper og selskaper med begrenset ansvar, og tredjemanns rett til opplysninger om foretakene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjelder tekniske krav til foretaksregistrene i samarbeidet, og prosedyrer som skal følges av registerførere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Et samarbeid om foretaksregistrering og digital overføring av foretaksopplyninger mellom registrene vil ha betydning for foretakene og for brukerne av foretaksopplyninger. Samarbeidet vil være med til å sikre god kvalitet i opplysningene, og vil ha betydning for oppdatering og ajourhold av registerinnholdet. 

Forordningen gir rettledning for registereierne i arbeidet med å realisere BRIS. Etter planen skal BRIS være i drift fra juli 2017.    

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/101/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/101/EF
Celexnr.: 32015R0884

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2016
Frist returnering standardskjema: 01.12.2016
Dato returnert standardskjema: 07.03.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 999/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 24.06.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2016

Lenker