Forslag til endring av direktiv om kasserte kjøretøy (ELV-direktivet), batteridirektivet og WEEE-direktivet (del av sirkulær økonomi-pakken)

KOM(2015) 593 - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktivet om kasserte kjøretøy (2000/53/EF), direktivet om kasserte batterier og akkumulatorer (2006/66/EF), og direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet) (2012/19/EU)

COM (2015) 593 - Proposals for a directive of the European Parliament and of the Council amending the directive on End of Life-vehicles (2000/53/EC), the direktive on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (2006/66/EC) and the directive on waste eletrical and electronic equipment (the WEEE-directive) (2012/19/EU)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forslaget er behandlet i parlamentet (trilog avsluttet) og avventer formell vedtakelse av rådet.

Rettsakten er hjemlet i EU-traktatens (TFEU) artikkel 192 (1) om prosedyre for vedtak av rettsakter på miljøområdet (tidligere artikkel 175 TEF).

Direktivforslaget inngår i en pakke om sirkulær økonomi som Europakommisjonen la fram 2. desember 2015, som blant annet inneholder en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av flere avfallsdirektiver: rammedirektivet om avfall (2008/98/EF), emballasjedirektivet (94/62/EF), deponidirektivet (1999/31/EF), direktivet om kasserte kjøretøy (2000/53/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og direktivet om elektrisk og elektronisk avfall - "WEEE-direktivet" (2012/19/EU).

Forslagene til endringer i avfallsregelverket skal blant annet bidra til bedre design av produkter, reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning og redusert deponering. Rettsaktene skal i større grad sikre at alle medlemsland når de fastsatte målene, gjennomfører regelverket og at rapporter blir bedre.

Handlingsplanen for en sirkulær økonomi har et eget EØS-faktanotat.

Sammendrag av innhold
Endringsdirektivet foreslår mindre endringer i direktiv om kasserte kjøretøy, direktiv om kasserte batterier og akkumulatorer, og i WEEE-direktivet. Endringsforslagene er hovedsakelig knyttet til rapportering.

For direktivet om kasserte kjøretøy foreslås det at medlemslandene får plikt til å rapportere elektronisk og i overensstemmelse med Kommisjonens format hvert år. I tillegg skal det vedlegges en kvalitetsrapport til den årlige rapporten. Kommisjonen vil gjennomgå innrapporterte data og publisere resultatene hvert tredje år. Kommisjonen vil vedta en gjennomføringsrettsakt som omfatter formatet for rapporteringen.

For batteridirektivet foreslås det årlig rapportering i stedet for den eksisterende ordningen med rapportering hvert tredje år. Rapporteringen skal skje elektronisk.

For WEEE-direktivet foreslås det årlig rapportering i stedet for den eksisterende ordningen med rapportering hvert tredje år. Rapporteringen skal skje elektronisk, på format bestemt av Kommisjonen. Det stilles et nytt krav om at rapportering skal følges av en rapport med kvalitetssjekk av data som er rapportert. Kommisjonen vil gjennomgå innrapporterte data og publisere resultatene hvert tredje år. Kommisjonen vil vedta en gjennomføringsrettsakt som omfatter formatet for rapporteringen.

Det foreslås også å legge til en fotnote om Forordning (EU) nr. 182/2011 i artikkel 21. Denne forordningen legger føringer og regler for hvordan land involveres i Kommisjonen sin gjennomføring av regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslag til endringer i direktiv om kasserte kjøretøy vil kunne medføre behov for endringer av avfallsforskriften.

Endring av batteridirektivet medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Forslag til endringer i WEEE-direktivet vil medføre behov for endringer i avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For direktiv om kasserte kjøretøy vil forslaget om at rapporteringen skal følges av en kvalitetsrapport medføre noe arbeid for aktører som bidrar til rapporteringen, både hos næringsliv og myndigheter. Hvor omfattende dette arbeidet vil være, vil avhenge av hvor omfattende kravene i Kommisjonens gjennomføringsrettsakt blir. Det samme gjelder til WEEE-direktivet som har et tilsvarende krav om at rapporteringen skal følges av en kvalitetssjekk. Dette vil kunne innebære økt bruk av ressurser ved myndighetenes rapportering til EU, men hvor omfattende dette blir, avhenger av kravene som blir stilt i Kommisjonens gjennomføringsrettsakt.

Forslaget til endringer i batteridirektivet har små økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble presentert for spesialutvalget for miljø 16.06.2016. Rettsakten skal behandles i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

​Miljødirektoratet har gjennomført høring hvor det ble bedt om innspill vedrørende konsekvenser av Europakommisjonens forslag til endrede avfallsdirektiver. Det kom ingen innspill knyttet til forslag til endringer i direktivet for kasserte kjøretøy, batteridirektivet, eller WEEE-direktivet. Ulike organisasjoner som bl. a. representerer kommunene, industrien og miljøvernorganisasjoner har gitt innspill til Miljødirektoratet. Retursystemet for kasserte kjøretøy, Autoretur, ble informert om Kommisjonens forslag til endringer i direktivet om kasserte kjøretøy fra 2014 og hadde ingen kommentarer da. Forslaget fra 2014 ble trukket og erstattet av gjeldende forslag som i all hovedsak er likt.

Vurdering

Endringene i batteridirektivet antas å påvirke Norge i liten grad. Forslaget anses som nyttig og har få konsekvenser for Norge bortsett fra mindre rapportering til Kommisjonen.

Endringene i direktivet om kasserte kjøretøy påvirker antagelig Norge i liten grad. Dette avhenger imidlertid av innholdet i endringsdirektivet om rapporteringsformat som Kommisjonen skal vedta og hvor omfattende krav som stilles her.

For WEEE-direktivet anses forslag om endringer knyttet til frekvens og tidspunkt for rapportering til EU som uproblematisk for Norge. Krav om at rapportering til EU skal følges av en kvalitetssjekk av data kan medføre noe økt ressursbruk hos myndighetene, og også for aktører som rapporterer inn til norske myndigheter. En oversikt over konsekvensene for Norge vil først foreligge når det er bestemt hvor omfattende krav som stilles til en slik kvalitetssjekk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)593
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen