Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/842 av 27. mai 2016 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren og handelsnavnet på et koksidiostatikum

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/842 of 27 May 2016 amending Commission Regulation (EC) No 167/2008 as regards the name of the holder of the authorisation and the trade name of a coccidiostat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Fra 15. februar 2016 har firmaet Krka d.d overført markedsrettighetene til et koksidiostaikum med handelsnavn Kokcican 120g til Huvepharma EOOD. Det medfører at godkjenningsinnehaveren nå blir Huvepharma EOOD. De ber om å endre handelsnavnet på preparatet til Huvesal 120 G. Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff første gang i 2008, og godkjenningsperioden varer  til 2018. Siden preparatet er uendret, vil det få en overgangsperiode. I den perioden kan lagervare av preparatet og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert før denne rettsakten trer i kraft brukes opp på visse betingelser.

Forslaget til rettsakt ble lagt fram for PAFF, EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer og veterinærmedisin i april. Endringene er en ren formalitet, og det var ingen kommentarer til dem i møtet. Rettsakten er fastsatt som en forordning i EU nylig, og den trer i kraft tidlig i juli. Navnendringen er permanent, men godkjenningsperioden for preparatet er den samme som i den opprinnelige godkjenningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden det er gitt en overgangsperiode for preparatet og produkter der det inngår, og i den kan lagervare med "gamle" merkeopplysninger  brukes opp, får det heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne av fôr som inneholder preparatet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringen av navn på preparat og godkjenningsinnehaver får ingen praktiske konsekvenser. Det er gitt en overgangsperiode der lagervare av preparatet, premiks og fôrblandinger der det inngår, merket med opplysniger fra den opprinnelige godkjenningen, kan brukes opp. Dette er helt forsvarlig, siden preparatet i seg selv er uforandret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0842
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker