Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om godkjenningen av benzosyre som et fôrtilsetningsstoff til avlspurker (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Sp. zo.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/900 of 8 June 2016 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additve for sows (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Sp. zo.o)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om utvidet godkjenning av et benzosyrepreparat, til også å kunne tilsettes i purkefôr. Preparatet er tidligere godkjent i fôr til slaktegris og smågris. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Hensikten er å redusere pH i urin. Søknaden omfattet også bruk i fôr til råner og ungpurker. Det viser seg imidlertid at benzosyre har liten effekt for pH-senking i avlspurkeurin, og ingen effekt hos andre avlsgriser. Godkjenningen vil derfor bare gjelde purkefôr. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert søknaden, og de bekrefter liten effekt, men at preparatet er trygt. Det er fastsatt grenser for største og minste tillatte innhold av preparatet i purkefôr. Videre skal det stå i bruksanvisningen at tilskuddsfôr som inneholder benzosyre ikke skal gis som sådan, men blandes godt inn i den daglige fôrrasjonen til purkene. Den nye standard-formuleringen om brukertrygghet er tatt inn i rettsakten.

Saken er diskutert på fler møter i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer. Kravene til dokumentert effekt og merking av preparatet og fôrvarer der det inngår har vært hovedsaker. Saken ble votert i april. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden preparatet har liten effekt og det finnes andre tilsvarende preparater, vil det neppe være aktuelt å ta det i bruk, selv om det er tillatt i fôr til avlspurker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Et preparat som har liten effekt er i utgangspunktet ikke attraktivt, men det er markedet som vil avgjøre om det kommer i omsetning. Det er ikke til skade, men vil øke prisen på fôr der det inngår.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0900
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0900

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker