Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 6. juni 2016 om godkjenningen av 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som et fôrtilsetningsstoff for alle fjørfearter og grisearter (unntatt diende smågris) (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/899 of 6 June 2016 concerning the authorisation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) as a feed additive for all poultry species and all porcine species (other than suckling piglets) (holder of the authorisation Danisco (UK) Ltd)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er aktuelt å godkjenne et nytt enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter og grisearter. Det er produsert ved hjelp av en genmodifisert bakteristamme og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er risikovurdert av European Food safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk og at det har effekt, når det tilsettes over 250 U/kg fullfôr (U er måleenhet for enzymaktivitet). Det er anbefalt at fôret har et innhold av dette preparatet inntil 2 000 U/kg fullfôr. Preparatet er aktuelt i fôr til alle fjørfearter og griser unntatt diende smågris. Det har potensial til å øke opptaket av fosfor i kroppen og dermed redusere utskillingen i gjødsla. Det anbefales at fôret der preparatet brukes har et innhold på >0,23% fytinbundet fosfor. Nye obligatoriske standardformuleringer om å ivareta brukersikkerheten er tatt inn i rettsaktforslaget.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). Det har vært en del diskusjon om største tillatte innhold og merking. Saken ble votert i april 2016, og det var enstemmighet for forslaget. Godkjenningen er nå fastsatt, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er et nytt enzympreparat, men det finnes mange med tilsvarende bruksområde allerede. De nye preparatene er ofte mer effektive, og vil i så måte være til nytte for fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å øke opptaket/avleiringen av fosfor i kroppen og redusere mengden som skilles ut med gjødsla er positivt. Det reduserer innholdet i jorda og forurensing ved avrenning. De nye fytasepreparatene er mer effektive,  så alle vil tjene på at de blir tatt i bruk. Brukersikkerheten er også ivaretatt på en bedre måte med de nye standardformuleringene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0899
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker