Gjennomføringsforordning om informasjon etter Radioutstyrsdirektivet artikkel 10 (10)

Gjennomføringsforodning av XXX om presentasjon av informasjon i henhold til artikkel 10(10) i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU

Commision Implementing Regulation (EU) No.../.. of XXX specifying how to present the information provided for in Article 10 (10) of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVIII. Informasjonsteknologi, telekommunikasjon og databehandling

Status

Rettsakten er forslag fra Kommisjonen til Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og Expert Group on Telecommunications Equipment. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i disse gruppene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har sendt forslag til gjennomføringsrettsakt om hvordan informasjon etter artikkel 10 (10) i Radiodirektivet 2014/53/EU skal presenteres. Forslaget er lagt frem for Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og i ekspertgruppe for telekommunikasjonsutstyr, Expert Group on Telecommunications Equipment hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar. I henhold til artikkel 10 (10) i Radiodirektivet skal det der det foreligger begrensinger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruk av radioutstyr gis opplysninger på emballasjen til radioutstyret som gjør det mulig å identifisere de medlemsstatene eller det geografiske området i en medlemsstat der det foreligger begrensninger for ibruktaking eller godkjennelse for bruk. Slike opplysninger skal utdypes i bruksanvisningene som følger med radioutstyret. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter der det angis hvordan slike opplysninger skal legges frem. Forslaget til gjennomføringsrettsakt gir slike regler for hvordan opplysninger skal legges frem.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten

Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100a.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Gjennomføring av rettsakten om artikkel 10 (10) i direktivet vil skje ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten gir regler for hvordan informasjon med hensyn til bruksbegrensninger og krav om godkjenning skal gis, en plikt som allerede følger av hovedrettsakten og dermed ikke gir utvidede plikter for næringslivet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten retter seg mot medlemsstatene i EU og i Annex II er det listet opp forkortelser som skal anvendes knyttet til det enkelte medlemsland. Norge er ikke nevnt i denne listen og det vil være behov for tilpasningstekst for Annex I og II ved innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: