Utfyllende regler til BRRD (krisehåndtering) om gjenoppretting og avvikling av banker og visse verdipapirforetak - om planer, prosedyrer, avviklingskollegier mv.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU hva gjelder reguleringsmessige teknisk standarder om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenoppretningsplaner og konserngjenoppretningsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt avviklingskollegienes virkemåte i praksis

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1075 of 23 March 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the content of recovery plans, resolution plans and group resolution plans, the minimum criteria that the competent authority is to assess as regards recovery plans and group recovery plans, the conditions for group financial support, the requirements for independent valuers, the contractual recognition of write-down and conversion powers, the procedures and contents of notification requirements and of notice of suspension and the operational functioning of the resolution colleges

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen trådte i kraft i EU i juli 2016. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive / krisehåndtering av banker mv.)  om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt kriseutvalgenes virkemåte i praksis

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen regulerer flere områder under BRRD som ikke har  sammenheng. Enkelte av områdene vil kreve betydelig ressursbruk, men disse følger allerede av morrettsakten BRRD. Kravene til gjenopprettingsplaner i BRRD, og innholdet i disse fra forordningen vil medføre betydelig ressursbruk i de institusjonene som omfattes. Antall institutsjoner som berøres må imidlertid ses i sammenheng med gjeldende retningslinjer og en kommende forordning om lettelser i kravene (simplified obligations) for mindre foretak. Bestemmelser om myndighetenes vurdering av gjenopprettingsplaner vil også medføre betydelig ressursbruk på myndighetssiden. Kravene om opprettelse av avviklingsplan i BRRD og kravet til innholdet i forordningen vil medføre betydelig ressursbruk for myndighetene, og også noe for foretak som pålegges å utarbeide grunnlagsmateriale for planene. Det samme gjelder myndighetenes vurdering av muligheten for videre drift eller avvikling av en institusjon.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1691
Rettsaktnr.: 1075/2016
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R1075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2016
Frist returnering standardskjema: 19.07.2016
Dato returnert standardskjema: 26.08.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen