Kommisjonens beslutning om haromisering av frekvensbåndet 694-790 MHz i EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. april 2016 om harmonisering av frekvensbåndet 694-790 MHz for terrestrielle systemer for trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester og for fleksibel nasjonal anvendelse i EU

Commission Impementing Decision of 28 April 2016 on the harmonisation of the 694-790 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services and for flexible national use in the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 28. april 2016 og er publisert i Official Journal og the European Union 4. mai 2016. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 2. desember 2016 ved EØS-komiteebeslutning 242/2016.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning har til formål å harmonisere de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 694-790 MHz til terrestrielle systemer som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester i EU, jf. beslutningen artikkel 1. Beslutningen har også til formål å fremme en fleksibel nasjonal anvendelse av frekvensbåndet basert på nasjonale behov, i overensstemmelse med de frekvenspolitiske prioriteringene i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (243/2012/EU).

Frekvensområdet 470-790 MHz er i dag avsatt til digital bakkebasert tv-kringkasting og og trådløst lydutstyr til PMSE (Program Making and Special Events) i Europa. Frekvensområdet 694-790 MHz (700 MHz-båndet) er identifisert til både radio- og tv-kringkasting og mobile tjenester på primær basis i ITUs Radioreglement. Europakommisjonens strategi for det digitale indre marked fremhever betydningen av 700 MHz-båndet for å sikre levering av bredbåndtjenester i distriktene og understreker behovet for en samordnet frigivelse av dette båndet til bredbåndskommunikasjonstjenester.

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk 11. mars 2013 et mandat fra Europakommisjonen om å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for 700 MHz-båndet. Som svar på mandatet fremla CEPT rapportene 53 og 60 henholdsvis 28. november 2014 og 1. mars 2016 der det er foreslått teknisk harmonisering av båndet med henblikk på bruk av båndet til trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester. Samtidig får medlemsstatene mulighet til å tilpasse bruk i deler av båndet etter nasjonale behov herunder til SDL (supplemental downlink), PMSE (Program Making and Special Events), PPDR (Public Protection and Disaster Relief) og IoT (Internet of Things).

Når medlemsstatene stiller 700 MHz-båndet til rådighet for andre formål enn digital bakkebasert tv-kringkasting og trådløst lydutstyr til PMSE, skal frekvensområdene 703-733 MHz og 758-788 MHz i følge artikkel 3 stilles til rådighet for terrestrielle systemer for trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester på ikke-eksklusiv basis i tråd med vilkårene som fremgår av det tekniske vedlegget til beslutningen. Medlemsstatene skal i henhold til beslutningen sørge for at det gis beskyttelse til systemer til digitalt bakkebasert tv-kringkasting og trådløst lydutstyr til PMSE i frekvensbåndet 470-694 MHz, jf. artikkel 4.

I medhold av artikkel 5 skal medlemsstatene inngå koordineringsavtaler med naboland med henblikk på å muliggjøre bruk av systemene det er vist til i artikkel 3. Medlemsstatene skal overvåke bruken av 700 MHz-båndet og skal om nødvendig rapportere til Europakommisjonen om implementeringen av beslutningen og anvendelsen av frekvensbåndet etter anmodning eller på eget initiativ, jf. artikkel 6. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er "The treaty of the functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte) artikkel 114 og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumsvedtaket), særlig artikkel 4(3). Harmonisering av frekvensbåndet er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (243/2012/EU) om bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at 700 MHz-båndet avsettes til terrestrielle systemer som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og norsk frekvensplan. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overenstemmelse med gjennomføringsbeslutning 2016/687/EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ventes ikke å få økonomiske konsekvenser for private parter. Rettsakten vil få administrative konsekvenser for statlige myndigheter (Nkom) i forbindelse med forhandlinger om koordineringsavtaler med tredjepart (Russland), i tillegg til Sverige og Finland som planlegger en raskere overgang til mobile bredbåndstjenester i 700 MHz-båndet enn Norge. Kostnadene til dette vil måtte dekkes over det ordinære budsjettet til Nkom.

Sakkyndige instansers merknader

Gjennomføringsavgjørelsen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet knyttet til harmoniseringen av 700 MHz-båndet som er gjort i "European Conference of Postal and Telecommunications Administrations" (CEPT) med CEPT-rapport 53 og 60 og gjennom observatørplass i "Radio Spectrum Commitee" (RSC) i EU. Gjennomføringsbeslutningen er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndskommunikasjonstjenester i EU/EØS-området. Rettsakten er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumsvedtaket.

Beslutningen er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anes å være i overensstemmelse med beslutningen. Beslutningen vil få betydning for tildeling av tillatelser i 700 MHz-båndet til trådløse bredbåndskommunikasjonstjenester i fremtiden.

Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst til beslutningen.

Konklusjon

Europakommisjonens gjennomføringsavgjørelse er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)2268
Rettsaktnr.: 2016/687/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32016D0687

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2016
Frist returnering standardskjema: 03.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 242/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker