Kommisjonsbeslutning om endring av vedlegg V til direktiv 2005/36/EF

Delegert kommisjonsbeslutning av 13. januar 2016 om endring av vedlegg V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner når det gjelder navn på eksamensbevis og studier

Commission delegated decision (EU) 2016/790 of 13 January 2016 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and the titles of training courses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2016

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Europakommisjonen besluttet å endre vedlegg V 13. januar 2016. Beslutningen ble publisert i Den Europeiske Unions Tidende 24. mai 2016.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av alle de tidligere endringer som er meldt inn fra medlemsstatene til vedlegg V. Det gjelder kun for de harmoniserte utdanningene: lege, sykepleier, tannlege, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Vedlegg V er gjennomført som vedlegg II i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og i vedlegg II i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-spesialutvalget for utdanning har behandlet kommisjonsbeslutningen ved skriftlig prosedyre og funnet den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)1
Rettsaktnr.: 2016/790/EU
Basis rettsaktnr.: 32005L0036
Celexnr.: 32016D0790

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2016
Frist returnering standardskjema: 25.05.2016
Dato returnert standardskjema: 23.06.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker