EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning om statistikk om selvstendig næringsdrivende

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2016/8 av 5. januar 2016 om fastleggelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen for 2017 om selvstendig næringsdrivende

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/8 of 5 January 2016 specifying the technical characteristics of the 2017 ad hoc module on self-employment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt en felles ramme for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om selvstendig næringsdrivende.  Dataene vil bli benyttet i forbindelse med oppfølgingen av EUs strategi for vekst og sysselsetting – Europa 2020. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Gjennomføringen er gjort i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2016
Frist returnering standardskjema: 17.02.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: