Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljømerking av fottøy

Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket for fottøy

Commission Decision (EU) 2016/1349 of 5 August 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for footwear

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2016

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 5.august  2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 9. august 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Vedtaket er tatt inn i EØS-avtalen 2. desember 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 250/2016.

Sammendrag av innhold

I Kommisjonens vedtak 2009/563/EF er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav for vurdering og verifikasjon av fottøy. På bakgrunn av den utviklingen som har funnet sted erstattes vedtak 2009/563/EF med nye reviderte miljøkriterier for fottøy. Målet med de reviderte miljøkriteriene er å fremme produkter med en lavere miljøbelastning, særlig med hensyn til bruk av naturressurser, utslipp til vann, luft og jord i forbindelse med produksjonsprosessen og som bidrar til den miljømessige dimensjonen av bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus. Videre at produktene er holdbare og at en begrenser forekomsten av farlige stoffer.
Fottøy omfatter alle produkter som er beregnet til å beskytte eller dekke foten, og som har en påsatt såle som kommer i kontakt med bakken. Fottøy kan bestå av forskjellige naturlige og/eller syntetiske materialer som er omhandlet i direktiv 94/11/EF.

Følgende produkter er ikke omfattet av produktgruppen:
a) fottøy som inneholder elektriske eller elektroniske komponenter
b) fottøy som er begrenset til engangsbruk
c) strømper som er påsatt såler
d) fottøy som har karakter av leketøy

Et produkt kan kun bli tildelt EU-miljømerket dersom det faller inn under produktgruppen "fottøy" som definert i artikkel 1 samt oppfyller de miljøkriterier og de krav til vurdering og verifikasjon som er knyttet til kriteriene som er fastsatt i vedlegg til vedtaket.
 

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 22. januar 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1349/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1349

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.08.2016
Frist returnering standardskjema: 27.09.2016
Dato returnert standardskjema: 16.08.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 250/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen