Miljømerking av møbler

Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket for møbler

Commission Decision (EU) 2016/1332 of 28 July 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for furniture

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2016

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 28. juli 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. august 2016 . Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen MIljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 251/2016.

Sammendrag av innhold

For bedre å avspeile tilbudet av møbler på markedet og disse produktenes utvikling og ta hensyn til de seneste års innovasjon utvides produktgruppen til også å omfatte møbler som ikke er laget av tre. Det fastsettes således et revidert sett av miljøkriterier. De reviderte miljøkriteriene tar sikte på å fremme bruk av mer bærekraftige produserte materialer (vurdert ut fra en livssyklusanalyse). Samt å begrense bruken av farlige stoffer, mengden av farlige reststoffer og møblers bidrag til inneklimaproblemer og å øke salget av holdbare produkter av høy kvalitet som er lette å reparere og endre/ta fra hverandre. De nye kriteriene erstatter vedtak 2009/894/EF.
Produktgruppen "møbler"  omfatter frittstående eller innbygde enheter som primært skal brukes til oppbevaring, plassering eller opphenging av effekter og /eller til å ligge, sitte, spise, studere eller arbeide på/i/ved, uansett om det er til innendørs eller utendørs bruk. Produktgruppen utvides til å omfatte møbler til private hjem og kontraktmøbler til i og utenfor hjemmet. Sengerammer, ben og bunner og hodegjerder er omfattet av produktgruppen.
Et produkt kan kun bli tildelt EU-miljømerket hvis det tilhører produktgruppen "møbler" som definert i artikkel 1 i vedtaket og oppfyller miljøkriteriene og de dertil hørende vurderinger og verifikasjonskrav i vedlegget til vedtaket.
 

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 22. januar 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1332/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1332

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2016
Frist returnering standardskjema: 16.09.2016
Dato returnert standardskjema: 05.08.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 251/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker