Offentliggjøring av uvektet kapitalandel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 15. februar 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for offentliggjøring av uvektet kapitalandel for institutter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

February 2016 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of the leverage ratio for institutions, according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten, CRR, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.


Finanstilsynet har foreslått forskriftsregler for å innføre det materielle innholdet i den tekniske standarden (før innlemmelse i EØS-avtalen). Forslaget er på høring til 5. august 2016.

Sammendrag av innhold

Det følger av CRR artikkel 451 (1) at institusjonene (banker m.fl.) skal offentliggjøre uvektet kapitalandel og informasjon om beregningen av denne fra 1. januar 2015. Den tekniske standarden gjelder standardiserte skjemaer som institusjonene skal benytte for å oppfylle dette kravet. De standardiserte skjemaene er i samsvar med definisjonen av uvektet kapitalandel gitt i forordningen ((EU) 2015/62) som ble vedtatt i oktober 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den tekniske standarden gjelder krav til finansforetakenes offentliggjøring av informasjon til markedet. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Finansdepartementet ba i brev av 9. desember 2015 Finanstilsynet om å utarbeide forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel. Finanstilsynet har i forskriftsforslaget foreslått at utfyllende bestemmelser som tilsvarer reglene i kommisjonsforordningen ((EU) 2016/200) om offentliggjøring av uvektet kapitalandel følger som vedlegg til forskriften. Finansdepartementet sendte den 12. april 2015 utkast til regler om uvektet kapitalandel på høring. Høringsfristen utløper 5. august 2016.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 200/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32016R0200

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2016
Frist returnering standardskjema: 08.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen