Parlaments- og Rådsforordning om endring av visse datoer i MiFID II, MAR og CSDR

Forslag til Parlaments- og Rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiravvikling i Den Europeiske Union og om verdipapirsentraler, for så vidt angår visse frister

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories as regards certain dates.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforslaget be vedtatt 10. februar 2016. Rådet og Parlamentet har kommet til enighet om utsettelsen vil vedta rettsakten.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning EU nr. 600/2014 (MIFIR) ble vedtatt i 2014. Begge de nevnte rettsaktene skal egentlig få virkning fra 3. januar 2017. Kommisjonen foreslår nå en utsettelse som følge av ESMA, nasjonale tilsynsmyndigheter og markedsaktører har støtt på  utfordringer knyttet til den tekniske gjennomføringen av rettsaktene. Utfordringene er av en slik størrelsesorden at avgjørende datastruktur ikke vil være på plass til 3. januar 2017. Kommisjonen foreslår en utsettelse for  MiFID II og MiFIR på ett år. Utsettelsen har konsekvenser for anvendelsen av annen lovgivning, som forordning (EU) nr. 596/2014 (MAR) og forordning (EU) nr. 909/2014 (CSDR). Kommisjonen foreslår derfor at enkelte bestemmelser i MAR og CSDR ikke får virkning før virkningstidspunktet for MiFID II og MiFIR.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er per i dag ikke besluttet på hvilket tidspunkt regelverket skal tre i kraft i Norge.Økonomiske og administrative konsekvenser av utsettelsen i EU anses å være begrenset.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)57
Basis rettsaktnr.: 600/2014(EU), 909/2014(EU), 596/2014(EU)

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen