Parlaments- og Rådsforordning om endring av visse datoer i MiFID II, MAR og CSDR

Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/1033 av 23. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiravvikling i Den Europeiske Union og om verdipapirsentraler, for så vidt angår visse frister

Regulation (EU) 2016/1033 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forodningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning EU nr. 600/2014 (MIFIR) ble vedtatt i 2014. Begge de nevnte rettsaktene skulle egentlig få virkning fra 3. januar 2017. Det er vedtatt en utsettelse som følge av ESMA, nasjonale tilsynsmyndigheter og markedsaktører har støtt på  utfordringer knyttet til den tekniske gjennomføringen av rettsaktene. Utfordringene er av en slik størrelsesorden at avgjørende datastruktur ikke vil være på plass til 3. januar 2017. Utsettelse gjelder for  MiFID II og MiFIR på ett år. Denne rettsakten gjelder utsettelse av MiFIR, utsettelse for MiFID II er regulert av direktiv 20161034. Utsettelsen har konsekvenser for anvendelsen av annen lovgivning, som forordning (EU) nr. 596/2014 (MAR) og forordning (EU) nr. 909/2014 (CSDR). Kommisjonen foreslår derfor at enkelte bestemmelser i MAR og CSDR ikke får virkning før virkningstidspunktet for MiFID II og MiFIR.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Utsettelsen ligger tilbake i tid og får ingen konsekvenser når den tas inn i EØS-avtalen. Utsettelsen medførte imidlertid at bestemmelser tilsvarende MiFID II trådte i kraft i Norge januar 2018. Forordningen omfattes av samme EØS-komitebeslutning som forordning 600/2014 (MiFIR). Som opplyst i Prop. 100 S (2015-2016) kapittel 10.7.3.5 vil Stortingets samtykke bli innhentet til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av MiFIR i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser av utsettelsen anses å være begrenset.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)57
Rettsaktnr.: 2016/1033
Basis rettsaktnr.: 600/2014(EU), 909/2014(EU), 596/2014(EU)
Celexnr.: 32016R1033

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema: 01.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker