Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2016/1016

Kommisjonsforordningen (EU) 2016/1016 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for ethofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin og flurtamon i og på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2016/1016 of 17. June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ethofumesate, etoxazole, fenamidone, fluoxastrobin and flurtamone in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.


 

Sammendrag av innhold


Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av ethofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin og flurtamon i og på visse næringsmidler og fôrvarer.
EU Kommisjonen har revurdert eksisterende MRL for de aktuelle stoffene og produkttyper jf. artikkel 12 prosedyre, forordning (EU) 396/2005.

De nye grenseverdiene er vurdert og risikohåndtert av den faste komitee for planter, dyr, mat og fôr. Dette er basert på den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), sine "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.
Grenseverdiene som endres av denne rettsakten fikk flertall ved votering i EU 23. februar 2016. Den er under behandling i EU og i EØS landene. Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.
Av disse plantevernmidlene er kun fenamidon godkjent for bruk i Norge. Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene ble foreslått etter revurdering av eksisterende grenseverdier etter artikkel 12 til fo. (EF) 396/2005. I den forbindelse har EU Kommisjonen mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for karfentrazon-etyl, etofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin og flurtamon. Karfentrazon-etyl ble tatt ut av forslaget fordi dette stoffet er under vurdering etter artikkel 12.  Preparater med stoffene karfentrazon-etyl (stoff tatt ut av forslaget før avstemming) og fenamidon (tørrråtemiddel potet) er godkjent i Norge.


Oversikt over stoff, henvisning til EFSA dokumenter og kort om endringsforslaget for matrisen (stoff og produkt);
Etofumesat;  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2959 .
Restdefinisjon for stoffet endres (viktig informasjon for analyselaboratorier). Definisjon: Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto–ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate) (*). MRL er fastsatt for enkelte urteteer og krydder. Ellers er den satt til LOQ for de fleste av produktene på 0,1 mg/kg. Det blir gitt en to års frist til å komme med oppfølgende data. Noen LOQer (kvantifiseringsgrenser) ble endret i det siste utkastet i tillegg til er noe justering av restdefinisjonene mht metabolitter.


Etoksazol; Det er ingen henvisning til EFSAs vurdering i forslaget som foreligger. Men, antagelig omtales publikasjonen; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2931 . LOQ er senket fra 0,02 mg/kg til 0,01mg/kg for de aller fleste produkter. For tomat og aubergine er MRL økt fra 0,02 mg/kg til 0,07 mg/kg. For agurk opprettholdes MRLen, men det er ikke LOQ nivå.

Fenamidon;  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2960 . Flere av MRLene som var satt til LOQ, har fått endret LOQ fra 0,02 mg/kg til 0,1 mg/kg.

Fluoksastrobin; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3012 . Definisjon; Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) (R ) Mange av LOQene senkes fra 0,05 til 0,01 mg/kg. Løk får MRL på 0,4 mg/kg. KOM bekreftet at standarder for metabolittene er tilgjengelig og at det kan analyseres for på aktuelt nivå. Når hver metabolitt analyseres må man summere opp disse metabolittene.

Flurtamon; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3009 . Flere av MRLene som var satt til LOQ, har fått endret LOQ fra 0,05 mg/kg til 0,01 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  


Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kommisjonsforslag:

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&4pQpOGeu74uagH8R+403q7+TWAY40QL1aa+QFds/mM4XV3U4/r7rgJvJWdYwELHg

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1016
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R1016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2016
Frist returnering standardskjema: 12.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2016
Høringsfrist: 30.06.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2017

Lenker