EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester forordning (EU) nr. 2016/805 (YZ5) SANTE/12997/2015

Kommisjonsforordning (EU) 2016/805 av 20 mai 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida oleophila strain O, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornskløverfrøpulver), metyldekanoat (CAS 110-42-9), metyloktanoat (CAS 111-11-5) og terpenoidblanding QRD 460.

Commission Regulation (EU) 2016/805 of 20 May amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Streptomyces K61 (formerly S.griseoviridis), Candida oleophila strain O, FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder), Methyl decanoate (CAS 110-42-9), Methyl octanoate (CAS 111-11-5) and Terpenoid blend QRD 460.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten oppfører følgende stoffer i vedlegg IV til forordning EF nr. 396/2005 som er en liste over stoffer der det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette grenseverdier (MRL) for innhold av disse i næringsmidler og fôrvarer.
De nye grenseverdiene er vurdert og risikohåndtert av den faste komitee for planter, dyr, mat og fôr (PAFF). Dette er basert på den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), sine "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.
Rettsakten er under behandling i EU og i EØS landene.

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida oleophila stammen O, FEN 560, metyl dekanoat (CAS 110-42-9), etyl oktanoat (CAS 111-11-5) ble vedtatt inkludert i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Vedlegg IV er en liste over pesticider som regnes som lite giftige og lite farlige og som det derfor ikke er behov for å fastsette grenseverdier for. Mikroorganismene Streptomyces K61 (tidligere  S. griseoviridis), Candida oleophila stammen O er vurdert til ikke å være sykdomsframkallende (patogene). For mikroorganismer som brukes som plantevernmidler, er det heller ikke hensiktsmessig med grenseverdier i mg/kg. Slike plantevernmidler vurderes inkludert i vedlegg IV etter at de er godkjent som aktivt stoff etter forordning (EU) nr 1107/2009.  

EFSA sine uttalelser og kommentarer til forslaget;
Streptomyces K61: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3061

Candida oleophila stammen O ; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2944

FEN 560 (bukkehornkløver/bukkehornskløverfrøpulver), engelsk fenugreek: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/1448.pdf

Metyl dekanoat (CAS 110-42-9);  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1575 – se rapport linken her.

Metyl oktanoat (CAS 111-11-5);  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1578 – se rapport i linken her.

Terpenoid blend QRD 460; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3816

Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.


Spesialutvalget fant rettsakten EØS-reelvant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes eller vurdering om stoffer kan oppføres på vedlegg IV til forording EF nr 396/2005. Vedlegg IV er en liste over pesticider som regnes som lite giftige og lite farlige og som det derfor ikke er behov for å fastsette grenseverdier for. Mikroorganismene Streptomyces K61 (tidligere  S. griseoviridis), Candida oleophila stammen O er vurdert å ikke være sykdomsframkallende (patogene). For mikroorganismer som brukes som plantevernmidler er det heller ikke hensiktsmessig med grenseverdier i mg/kg. Slike plantevernmidler vurderes inkludert på vedlegg IV etter at de er godkjent som aktivt stoff etter forordning (EU) nr 1107/2009.  

EFSA har vurdert (EFSAs "reasoned opinions" anbefaler) at disse plantevernmidlene kan oppføres på vedlegg IV og at dette ikke medfører helsefare for europeiske forbrukere. Mattilsynet vurderer at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt og anser denne rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Lenke Kommisjonsforslag:

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&VQDM5maMPDsuR6sGxT7ZjObZlMkT+zVRGKO9srDVeQS0yjcmiFTUQTSkkOVTUeCz

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/805
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R0805

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2016
Høringsfrist: 30.06.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2017

Lenker