Presisering av hvilke valutaer som kan anses nært korrelerte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av 27. november 2015 om gjennomføringmessige tekniske standarder når det gjelder tett korrelerte valuater i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2197COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2197 of 27 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten, CRR, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden angir hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kunne gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Av CRR artikkel 354 viderefører anneks III, punkt 3.1, i 49-direktivet som ikke ble gjennomført i kapitalkravsforskriften § 38-3 i forbindelse med gjennomføringen av Basel II. CRR artikkel 354 er ble følgelig ikke foreslått gjennomført i norsk regelverk. Inntil CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen er det ikke behov for endring av norsk regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2197/2015
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 757/2013
Celexnr.: 32015R2197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2015
Frist returnering standardskjema: 23.03.2016
Dato returnert standardskjema: 02.03.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen