Utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (CRR) med presisering av hvilke valutaer som kan anses nært korrelerte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av 27. november 2015 om gjennomføringmessige tekniske standarder når det gjelder tett korrelerte valuater i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2197COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2197 of 27 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen er til vurdering.

Sammendrag av innhold

Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden angir hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kunne gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2197/2015
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 757/2013
Celexnr.: 32015R2197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2015
Frist returnering standardskjema: 23.03.2016
Dato returnert standardskjema: 02.03.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker