REACH/VII/skin-sensitisation

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 av 20. september 2016 om endring av vedlegg VII forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder hudsensibilisering

Commission Regulation (EU) 2016/1688 of 20 September 2016 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as regards skin sensitisation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 3. mai 2016. Rettsakten ble vedtatt 20. september og publisert i OJ 21. september 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016 og gjennomført i norsk rett 3.desember 2016 i henhold til gjennomføringsfristen.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene som arbeider med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Norge deltar blant annet i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og i møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill, initierer og utarbeider reguleringsforslag for å få utvalgte stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Et av målene i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er å redusere bruken av forsøksdyr, for eksempel ved at det blir utviklet nye forsøksmetoder hvor det ikke benyttes dyr, dvs. in vitro-tester. Kommisjonsforordning (EU)2016/1688 endrer bestemmelsene om datakrav i REACH vedlegg VII slik at studier i forsøksdyr ikke lengre skal være standardkrav for å avklare hvorvidt et stoff er hudsensibilisende dersom resultater fra in vitro-tester gir tilstrekkelig informasjon. REACH vedlegg VII inneholder krav til standardopplysninger om stoffer som fremstilles eller importeres i mengder på hhv 1 tonn eller mer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1688
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32016R1688

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.09.2016
Frist returnering standardskjema: 21.09.2016
Dato returnert standardskjema: 21.09.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.10.2016
Høringsfrist: 18.11.2016
Frist for gjennomføring: 03.12.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 03.12.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.12.2016

Lenker