Rentekurver for Solvens II 1. januar til 30. mars 2016

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/165 of 5 February 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn. Denne forordningen gjelder kun informasjon som skal rapporteres med referansedato frem til 30. mars 2016.

Sammendrag av innhold

Denne forordningen fastsetter formelt de rentekurvene som skal benyttes for beregning av forsikringstekniske avsetninger under Solvens II for rapportering med referansedato mellom 1. januar og 30. mars 2016. De tilsvarer rentekurvene per 31.12.2015 som EIOPA har beregnet og publisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Det er allerede fastsatt (på direktivnivå) at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA. Dette har også vært lagt til grunn i høringen av den norske Solvens II-forskriften. Denne forordningen er derfor kun en formell fastsettelse av rentekurvene som skal benyttes for rapportering frem til 30. mars 2016, og det er ikke behov for å gjennomføre denne forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det allerede fastsatt at forsikringsforetakene skal benytte rentekurvene som beregnes og publiseres av EIOPA. Denne forordningen har derfor i seg selv ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering

Det er allerede fastsatt (på direktivnivå) at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA, og dette er lagt til grunn ved gjennomføringen av Solvens II i norsk regelverk. Denne forordningen er en formell fastsettelse av rentekurvene som ikke gir grunnlag for spesielle vurderinger fra norsk side. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)0165
Rettsaktnr.: 0165/2016
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32016R0165

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2016
Frist returnering standardskjema: 02.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker