Standardformular for det felles europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/7 av 5. januar 2016 som etablerer standardformularet for det felles europeiske egenerklæringsskjemaet

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/7 of 5 January 2016 establishing the standard form for the Eurioean Single Procurement Document

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.05.2016

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt 5. januar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder etablering av standardformularet for det felles europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Gjennomføringsfordningen skjer i henhold til nytt anskaffelsesdirektiv, direktiv 2014/24/EU artikkel 59, hvor det fremgår at EU-kommisjonen skal utarbeide et slikt standardformular.

Etter direktiv 2014/24/EU skal oppdragsgiver godta at leverandører benytter ESPD i en offentlig anskaffelsesprosess. Egenerklæringsskjemaet skal fungere som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Oppdragsgiver vil kun være forpliktet til å innhente dokumentasjonsbevis fra valgt leverandør for å kontrollere om egenerklæringen er utfylt korrekt. Oppdragsgiver kan imidlertid på ethvert tidligere tidspunkt i løpet av prosedyren be leverandørene om å fremlegge alle eller deler av støttedokumentene hvor dette er nødvendig for å sikre en korrekt gjennomføring av prosedyren. Hovedformålet med innføringen av standardformularet er å redusere administrative byrder for oppdragsgivere og leverandører, og anses av EU-kommisjonen som et av de viktigste forenklingstiltakene i det nye anskaffelsesdirektivet. ESPD vil være tilgjengelig på alle EU-språk og skal foreligge i elektronisk versjon innen 18. april 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved at standardformularet oversettes til norsk og gjøres tilgjengelig i EU-kommisjonens tjeneste for ESPD. Over tid forventes det at egenerklæringsskjemaet vil være tilgjengelig gjennom de fleste konkurransegjennomføringsverktøy. Gjennom den ny forskriften om offentlige anskaffelser vil det bli obligatorisk å benytte standardformularet ved anskaffelser etter del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene). Det vil også være obligatorisk å bruke standardformularet ved anskaffelser etter den nye forsyningsforskriften der reglene om avvisning og kvalifikasjonskrav i anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil påløpe noen mindre kostnader ved etableringen av den tekniske løsningen for ESPD. Innføringen av ESPD antas samlet sett å medføre en betydelig reduksjon i transaksjonskostnadene for offentlige oppdragsgivere og leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser.

Vurdering

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0007/2016
Celexnr.: 32016R0007

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker