Teknisk standard om den symmetriske justeringen av kapitalkravet for aksjerisiko under Solvens II

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2016 of 11 November 2015 laying down the implementing technical standards with regard to the equity index for the symmetric adjustment of the standard equity capital charge in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden angir fastsettelsen av aksjeindeksen som skal benyttes ved den symmetriske justeringen av kapitalkravet for aksjerisiko under Solvens II. Aksjeindeksen fastsettes av EIOPA, som beregner og publiserer justeringsfaktoren som skal benyttes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden inneholder presiseringer som påvirker kapitalkravet for aksjerisiko, men de overordnede føringene for kapitalkravet er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har derfor ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til beregning av solvenskapitalkravet i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2016
Rettsaktnr.: 2016/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2015
Frist returnering standardskjema: 04.03.2016
Dato returnert standardskjema: 02.02.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen