Teknisk standard om kapitalkravstillegg under Solvens II

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder om prosedyrene for beslutninger om å fastsette, beregne og oppheve kapitalkravstillegg i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2012 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for decisions to set, calculate and remove capital add-ons in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden gjelder tilfeller der tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet) pålegger forsikringsforetak å ha høyere ansvarlig kapital under Solvens II enn hva solvenskapitalkravet tilsier. I standarden angis prosedyrer for fastsettelse og beregning av et slikt kapitalkravstillegg, samt for endring av eller fjerning av et eventuelt tillegg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden inneholder presiseringer av prosedyrene for fastsettelse av kapitalkravstillegg, innenfor de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer prosedyrene for kapitalkravstillegg i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2012
Rettsaktnr.: 2012/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen