Teknisk standard om rapport om solvens og finansiell stilling under Solvens II

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene, formatene og skjemaene i forbindelse med rapporten om solvens og finansiell situasjon i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2452 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden fastsetter prosedyrer, formater og skjemaer for forsikringsforetaks rapport om solvens og finansiell stilling under Solvens II. Denne rapporten skal offentliggjøres av alle forsikringsforetak og -grupper. Standarden angir skjemaer for offentliggjøring av kvantitativ informasjon, samt utfyllende informasjon om hvordan disse skal fylles ut.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Informasjonen som skal offentliggjøres av forsikringsforetakene er i stor grad informasjon som uansett må utarbeides og rapporteres til tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet). Kravet om offentliggjøring i henhold til den tekniske standarden har derfor ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til forsikringsforetakenes offentliggjøring av informasjon i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2452
Rettsaktnr.: 2452/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2452

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen