Teknisk standard om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon under Solvens II

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående skjemaene og strukturen til tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av spesifikke opplysninger i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2451 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates and structure of the disclosure of specific information by supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden angir hvilken informasjon som skal offentliggjøres av tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) under Solvens II, og hvordan dette skal gjøres. Det angis skjemaer for offentliggjøring, samt utfyllende informasjon om hvordan disse skal fylles ut. Den tekniske standarden omfatter kun informasjon som skal offentliggjøres av Finanstilsynet, og berører ikke forsikringsforetakenes plikter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Informasjonen som skal offentliggjøres av tilsynsmyndighetene er en sammenstilling av informasjon som allerede er tilgjengelig, og som i mange tilfeller uansett vil sammenstilles og offentliggjøres. Kravet om offentliggjøring i henhold til den tekniske standarden har derfor ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2451
Rettsaktnr.: 2451/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2451

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker