Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Teknisk standard om utjevningssystemer for helserisiko under Solvens II

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående standardavvik i forbindelse med systemer for utjevning av helserisikoer i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2013 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to standard deviations in relation to health risk equalisation systems in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden angir standardavvik som skal benyttes ved beregning av premie- og reserverisiko i helseforsikringsrisikomodulen under Solvens II. Den er imidlertid kun gjeldende for utjevningssystemet for helserisiko i Nederland, og norske forsikringsforetak vil derfor ikke være berørt av den tekniske standarden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden er kun gjeldende for utjevningssystemet for helserisiko i Nederland, og berører ikke norske forsikringsforetak. Den tekniske standarden har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden omfatter kun beregning av helseforsikringsrisiko i Nederland, og gir ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2013
Rettsaktnr.: 2013/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema: 10.02.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen